عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه کشاورزی و تاثیر آن بر اقتصاد خانوار روستایی

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی و به اعتبار ارزش افزوده تولیدی، اولین بخش اقتصادی کشور ما بشمار می آید . حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی و درآمد های ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی و اشتغال کشور و نزدیک به 80 درصد نیازهای غذایی از طریق بخش کشاورزی ایجاد می گردد ، گر چه در نیم قرن اخیر در دهه های 60-1330 استراتژی توسعه صنعتی در کشور دنبال می گردید ، اما گستردگی فعالیت های کشاورزی و ادغام طبیعی با اقتصاد سنتی و فعالیت های معیشتی اکثریت مردم جامعه از یک سو و نبود برنامه ریزی صحیح جهت تحقق این استراتژی از سوی دیگر موجب شده می باشد که به رغم کوششهای مربوط به نوسازی اقتصادی از طریق گسترش فعالیت های صنعتی، بخش کشاورزی همچنان تأثیر حیاتی خود را در اقتصاد کشور حفظ کند. در دو دهه گذشته استقبال عمومی مسئولان نظام ، مجلس و دولت به توسعه کشاورزی و بهبود وضع روستاها موجب شده که بخش کشاورزی اهمیت بیشتری در مجموعه اقتصاد کشور بدست آورد . بروز جنگ تحمیلی و حصر اقتصادی کشور در بعضی زمینه ها به شکوفائی  بیشتر قابلیت های اقتصادی و تولید بخش منجر شده و اهمیت بیشتری پیدانموده می باشد اما به رغم پیشرفت بخش کشاورزی هنوز دهقانان ما از امنیت اقتصادی لازم برخوردار نیستند و رشد سرمایه گذاری در این بخش مطلوب نبوده می باشد . ( سلطانی، 1373، ص28)

 

2-7.  توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسیب پذیر اجتماع روستایی ، فرایندی می باشد در ساختارهای ذهنی و اجتماعی روستائیان که کوشش می کند در آنها توان ، قدرت و اختیار بهره گیری از قابلیت ها و منابع در اختیارشان را تقویت کند تا بواسطه آن بتوانند وضعیت موجودشان را به وضعیت مناسب تر و مطلوب تر تغییر دهند . تحقق چنین توسعه ای نیاز مند دگرگونی در ساختارهای نهادی ، فنی ، شخصیتی و ارزشی می باشد که منجر به تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی و ویژگی ها شخصیتی روستائیان گردد . پژوهش این امر می تواند موجب پاسخگویی به نیازهای اساسی روستائیان ، ارتقای کیفیت زندگی و تقویت اتکا به نفس و آزادی انتخاب و عاملیت روستائیان باشد .( همان، ص29)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی پژوهش « مطالعه اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» می باشد . دیگر اهداف پژوهش عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و معضلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا