عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- تعریف سرمایه فکری

نگاهی به تعاریف سرمایه فکری نشان دهنده اینست که محققین هنوز بر سر هر یک تعریف خاص توافق ندارند اما از جهات مختلف شباهتهایی بین تعاریف مختلف نظاره می گردد که در ذیل به بعضی از آنها تصریح می گردد.

 • سرمایه فکری، مجموعه داراییهای ناملموس یک سازمان- سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباط ای که باعث ایجاد ارزش آفرینی در سازمان می گردد (بنو[1] ، 2004).
 • سرمایه فکری، زبانی می باشد جهت فکر کردن، صحبت کردن، و انجام اقداماتی که به محرک های درآمد آتی سازمان مربوط می شوند، که شامل روابط با مشتریان و شرکاء، تلاشهای نوآوری، زیر ساختار سازمانی و دانش و مهارت های کارکنان سازمان می باشد. به عنوان یک مفهوم، سرمایه فکری با تکنیک هایی همراه می باشد که مدیران را در جهت تقویت مدیریت توانمندتر می سازد (روس[2]، 1997).
 • سرمایه فکری پنهان می باشد اما پس از کشف شدن و بکارگیری آن، منابع جدیدی برای سازمان به ارمغان می آیدکه موجب افزایش توان رقابتی و پیروزی خواهد گردید (بونتیس، 1996).
 • سرمایه فکری واژه ای می باشد که به ترکیبی از دارایی های نامشهود بازار، اموال فکری، انسانی، و زیرساختاری اطلاق می گردد که سازمان را جهت انجام وظایفش یاری می رساند (بروکینگ[3]، 1997).
 • سرمایه فکری شامل همه­ی فرایندها و داراییهایی می باشد که معمولاً در ترازنامه نشان داده نمی شوند و نیز شامل همه دارایی های نامشهود (مانند مارکهای تجارتی، حق ثبت و بهره برداری و نامهای تجاری) و جمع دانش همه اعضای سازمان و بکارگیری آن دانش می باشد (روس، 1997).
 • سرمایه فکری شامل، دانش، اطلاعات، مالکیت فکری و تجربه به مقصود ایجاد ارزش و یا ثروت آفرینی از آن می باشد و نیز سرمایه فکری، خرد جمعی یا مجموعه ای از دانش های کلیدی در نظر گرفته می گردد (استوارت، 1997).
 • سرمایه فکری، پیگیری و بهره گیری موثر از دانش (محصول نهایی) در تقابل با اطلاعات و مواد خام می باشد (بونتیس، 1998).
 • سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه منابع جدیدی می باشد که از طریق آن سازمان می تواند به رقابت بپردازد (بونتیس و کروسان [4] ، 2002).
 • سرمایه فکری یک موجودیت پیچیده و گریزان[5] می باشد اما زمانی که کشف گردد و مورد بهره گیری قرار گیرد سازمان را قادر می سازد تا با یک منبع جدید در محیط رقابت کند (بونتیس، 1996).
 • سرمایه فکری به مجموعه منحصر به فردی از منابع مشهود و نامشهود شرکت اطلاق می گردد (گاپتا[6]، 2001).
 • سرمایه فکری یک ماده فکری می باشد که جمع آوری و شکل بندی شده و برای تولید دارایی هایی با ارزش بیشتر مورد بهره گیری قرار می گیرد (کلین[7]، 1994).
 • سرمایه فکری مجموعه ای از اطلاعات و دانش کاربردی برای خلق یک ارزش در سازمان می باشد (ادوینسون[8]، 1997).
 • سرمایه فکری دانش سازمانی وسیع و گسترده ای می باشد که برای هر شرکت منحصر به فرد می باشد و به شرکت اجازه می دهد تا بطور پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر و تحول انطباق دهد (موریتسن[9]، 1998).
 • سرمایه فکری جریان دانش در درون شرکت ها می باشد (دایریک[10]، 1989).
 • سرمایه فکری مجموعه ای از دارایی های دانش محور می باشد که به یک سازمان اختصاص دارند و در زمره ویژگی های یک سازمان محسوب می شوند و از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان، به گونه قابل ملاحظه ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می گردد (مر، 2004).
 • سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی های ناملموس بازار، دارایی فکری، دارایی انسانی، و دارایی ساختاری می باشد که سازمان را برای انجام فعالیتهایش توانمند می سازد (بروکینگ، 2001).
 • سرمایه فکری جمع همه چیزهایی می باشد که افراد سازمان می دانند و برای سازمان در بازار، مزیت رقابتی ایجاد می کند (استوارت، 1991).
 • سرمایه فکری دانشی می باشد که قابل تبدیل شدن به ارزش باشد (ادوینسون، 1991).

در پایان بایستی گفت که پیدایش اقتصاد دانش محور باعث افزایش اهمیت سرمایه فکری به عنوان یک موضوع تحقیقاتی شده می باشد. اکنون زمان مناسبی برای انجام تحقیقات در زمینه سرمایه فکری می باشد. امروزه جامعه محققان سرمایه فکری در جایگاه مهمی قرار دارند. این محققان از سال ها پیش نبرد و مبارزه ای را برای قبولاندن اهمیت سرمایه فکری آغاز نموده و سمینارها و مقالات و کتب زیادی را در این زمینه ارائه کرده اند و بیشتر کوشش های صورت گرفته در زمینه توسعه چارچوب سرمایه فکری بوده می باشد.

اکنون این ضرورت به وجودآمده می باشد که آنها بر روی اندازه گیری و مدیریت و افشاء آن تمرکز کنند. بایستی گفت موضوع علم سرمایه فکری یک موضوع بین رشته ای می باشد و در برگیرنده علوم مختلفی مانند حسابداری، مدیریت دانش، اقتصاد و مدیریت منابع انسانی و … می باشد. هر چند امروزه این اعتقاد هست که مطالعه سرمایه فکری بیشتر به عنوان یک هنر توصیف می گردد تا یک علم و در برگیرنده عوامل روانی و خلاقیت می باشد و بیشتر شامل ادغامی از مطالعات رفتاری (رفتارهای مشتری و سازمانی) می باشد (لیم، 2004).

[1] – Bueno

[2] – Roos

[3] – Brooking

[4] – Bontis & crossan

[5] – Elusive

[6] -Gupta

[7]– Kelin

[8] – Edvinsson

[9] – Mouritsen

[10] – Dierickx

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سازمانهایی از قبیل بانک که علاقمند به سرمایه گذاری روی سرمایه فکری در سازمان خود می باشند. می توانند با در نظر داشتن پژوهش های حاضر تعدادی از شاخص ها را به عنوان شاخص های موثر برای اولویت بندی سرمایه گذاری انتخاب نمایند. (به نوعی کوشش می کنیم تا اندازه ریسک سرمایه گذاری بر روی شاخص های سرمایه فکری را کاهش دهیم) این پژوهش می تواند پایه ای برای تحقیقات گروه در خصوص رتبه شاخص ها در سایر سازمانها و نقطه شروعی برای روش جدید سنجش سرمایه فکری با تکیه به وزن دهی شاخص ها براساس اولویت بندی آنها باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق در انجام این پژوهش اهدافی که متصور می باشد به گونه اختصار به تبیین زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تعیین مهمترین شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیردولتی

1) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه انسانی در بانکهای دولتی و غیردولتی

2) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه مشتری در بانکهای دولتی و غیردولتی

3) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه ساختاری در بانکهای دولتی و غیردولتی

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید