عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-4- خصوصیات فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

تصمیم گیری فرآیندی می باشد که به مقدار زیادی به افراد تصمیم گیرنده وابسته می باشد ضمناً تصمیم خوب تصمیمی می باشد که با در نظر داشتن کلیه اطلاعات و معیارهای تعیین شده به موقع اتخاذ گردد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به دلیل داشتن خصوصیات زیر یکی از جامعترین سیستم های تصمیم گیری به شمار می رود.

1- امکان فرموله کردن مسئله را بصورت سلسله مراتبی فراهم می کند.

2- امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمّی و کیفی را در مسئله دارد.

3- گزینه های مختلف را که در تصمیم گیری دخالت دارد مطالعه و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیر معیارها را دارد.

4- بر مبنای مقایسه زوجی بنا شده می باشد و قضاوت و محاسبات را تسهیل می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- اندازه سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می دهد.

6- از مبنای تئوریک قوی برخوردار می باشد و براساس اصول بدیهی بنا شده می باشد.

7- تلفیق قضاوت ها برای محاسبه نرخ نهایی را می دهد.

8- نظرات افراد مختلف را در مورد گزینه ها و معیارها لحاظ می کند.

9- گزینه های مختلف، گزینه های کمّی و کیفی و معیارهای مختلف را در نظر می گیرد.

اما تحلیل سلسله مراتبی با وجود مزایایی که گفته گردید دارای محدودیت هایی نیز هست که به آنها تصریح می گردد.

2-7-5- محدودیت های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

تکنیک تحلیل سلسله مراتبی دارای محدودیت­هایی نیز می باشد که از آن جمله می توان به این مورد تصریح داشت که به محض اینکه اندازه سلسله مراتب در مدل افزایش می یابد تابع مقایسات دو به دویی (نیاز به صورت نهایی) افزایش می یابد. اگرچه برای از بین بردن محدودیت روش مقایسات غیرمستقیم به لحاظ عملی مورد بهره گیری قرار می گیرد اما انتقاد اساسی به آن وارد شده می باشد که فرصت مستقیم را که در پاره ای از موارد بسیار مهم و حیاتی می باشد از تصمیم گیرنده سلب می نماید و نتیجه حاصله ممکن می باشد منعکس کننده قضاوت واقعی فرد تصمیم گیرنده نباشد و مهمتر از آن این اشکال هست که معیار اندازه سازگاری قضاوت های تصمیم گیرنده در ماتریس مقایسات زوجی که روح اساسی مدل تحلیل سلسله مراتبی را تشکیل می دهد مخدوش می گردد.

در اقدام برای از بین بردن این محدویتها پیشنهاداتی از سوی صاحبنظران همچون میلت، هارکر و توماس آل ساعتی صورت پذیرفته می باشد که برای مطالعه بیشتر در این زمینه می توان به مقاله مدل تعادل شده تحلیل سلسله مراتبی برای نظرسنجی و تصمیم گیریهای گروهی نوشته دکتر اسماعیل مشیری چاپ شده در مجله دانش مدیریت در سال 1380 مراجعه نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سازمانهایی از قبیل بانک که علاقمند به سرمایه گذاری روی سرمایه فکری در سازمان خود می باشند. می توانند با در نظر داشتن پژوهش های حاضر تعدادی از شاخص ها را به عنوان شاخص های موثر برای اولویت بندی سرمایه گذاری انتخاب نمایند. (به نوعی کوشش می کنیم تا اندازه ریسک سرمایه گذاری بر روی شاخص های سرمایه فکری را کاهش دهیم) این پژوهش می تواند پایه ای برای تحقیقات گروه در خصوص رتبه شاخص ها در سایر سازمانها و نقطه شروعی برای روش جدید سنجش سرمایه فکری با تکیه به وزن دهی شاخص ها براساس اولویت بندی آنها باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق در انجام این پژوهش اهدافی که متصور می باشد به گونه اختصار به تبیین زیر می باشد:

– تعیین مهمترین شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیردولتی

1) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه انسانی در بانکهای دولتی و غیردولتی

2) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه مشتری در بانکهای دولتی و غیردولتی

3) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه ساختاری در بانکهای دولتی و غیردولتی

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

پایان نامه - تز - رشته حسابداری