اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)‌

بروکینگ در بخش دارایی های بازار، به مشتریان، وفاداری آنها و کانالهای توزیع که مرتبط با سرمایه مشتری هستند، تصریح می کند (بروکینگ، 1996).

استوارت معتقد می باشد موضوع اصلی سرمایه مشتری، دانش موجود در کانالهای بازاریابی و روابط با مشتریان می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرمایه ارتباطی بیانگر توان بالقوه یک سازمان بواسطه دراییهای ناملموس بیرونی اش می باشد (استوارت، 1997).

اگرچه اصطلاح سرمایه مشتری درابتدا توسط هیوبرت مطرح گردید. تعاریف جدید، مفهوم آن را به سرمایه ارتباطی توسعه داده اند که شامل دانش موجود در همه روابطی می باشد که سازمان با مشتریان، رقبا، تأمین کنندگان، انجمن های تجاری یا دولت مستقر می کند (بونتیس، 1999).

از نظر (روس و همکارانش، 1997) سرمایه مشتری (ارتباط ای) شامل روابط با ذینفعان درون و برون سازمانی می باشد. (کوهلی و جاروسکی[1]، 1990) عقیده دارند، که بازارگرایی عبارت از ایجاد هوشمندی بازار در سطح سازمانی نسبت به نیازهای موجود و آینده مشتریان می باشد. در نهایت گسترش این هوشمندی بایستی به گونه افقی و عمودی در درون سازمان ایجاد گردد (بونتیس، 1999). همچنین، (چن و همکاران، 2004) سرمایه مشتری را در قالب قابلیت بازاریابی، شدت بازار و وفاداری مشتری طبقه بندی می کنند. کار اخیر در زنجیره سود خدمات بر روابط علّی بین رضایت کارکنان، رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان و عملکرد مالی تأکید دارد. (کاپلان و نورتون[2]، 1996) در یک پژوهش نشان دادند که تحویل سریع، رضایت مشتریان را افزایش می دهد. (فورنل[3]، 1992) در نتیجه مطالعات خود دریافت که رضایت مشتریان می تواند ارتباط کسب و کار را حفظ کند، انعطاف پذیری قیمت محصول را کاهش دهد و اعتبار یک شرکت را افزایش دهد. تحقیقات دیگر همچنین نشان می دهد که از طریق اندازه گیری وفاداری کارکنان می توان وفاداری مشتریان را پیش بینی نمود (هوریب[4]، 1999). این مطالعات شواهد بیشتری را درمورد اهمیت سرمایه مشتری به عنوان یک جزء کلیدی سرمایه فکری یک سازمان فراهم می سازد. به گونه کلی، سرمایه مشتری که به عنوان یک واسطه در فرآیند سرمایه فکری اقدام می کند، عامل تعیین کننده اصلی در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازاری و در نتیجه، عملکرد کسب و کار سازمان می باشد. بدون سرمایه ارتباطی ارزش بازاری یا عملکرد کسب و کار سازمان نمی تواند محقق گردد. پس، رشد سرمایه ارتباطی به طرفداری از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بستگی دارد (چن، 2004).

[1] – Kohli & Jaworski

[2] – Kaplan and Norton

[3] – Fornell

[4] – Horibe

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سازمانهایی از قبیل بانک که علاقمند به سرمایه گذاری روی سرمایه فکری در سازمان خود می باشند. می توانند با در نظر داشتن پژوهش های حاضر تعدادی از شاخص ها را به عنوان شاخص های موثر برای اولویت بندی سرمایه گذاری انتخاب نمایند. (به نوعی کوشش می کنیم تا اندازه ریسک سرمایه گذاری بر روی شاخص های سرمایه فکری را کاهش دهیم) این پژوهش می تواند پایه ای برای تحقیقات گروه در خصوص رتبه شاخص ها در سایر سازمانها و نقطه شروعی برای روش جدید سنجش سرمایه فکری با تکیه به وزن دهی شاخص ها براساس اولویت بندی آنها باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق در انجام این پژوهش اهدافی که متصور می باشد به گونه اختصار به تبیین زیر می باشد:

– تعیین مهمترین شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیردولتی

1) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه انسانی در بانکهای دولتی و غیردولتی

2) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه مشتری در بانکهای دولتی و غیردولتی

3) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه ساختاری در بانکهای دولتی و غیردولتی

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید