اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5- نتیجه ­گیری

در پژوهش حاضر سه غیر از سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری را به عنوان اجزاء اصلی سرمایه فکری در بانکها مدنظر قرار داده و اولویت هر یک از آنها مشخص گردید.

به گونه اختصار اولویت­بندی گزینه­ها نسبت به معیارها در بانکهای دولتی و غیردولتی به تبیین ذیل می­باشد.

بانکهای دولتی:

اولویت‌های شاخص‌های سرمایه انسانی:

ارتقای سطح مهارت و تحصیلات کارکنان، رضایت کارکنان، کارگروهی کارکنان، سطح شایستگی ایده­آل و اظهار نظرات کارکنان، طرح ایده­های جدید.

اولویت شاخص­های سرمایه ساختاری:

کارآمد بودن بانک، کمترین زمان برای انجام معامله، اجرای ایده های جدید، طرفداری از بهبود روشها، طرفداری رویه های بانکی از نوآوری و توسعه ی بیشترین ایده ها در بانکداری.

اولویت­های شاخص­های سرمایه مشتری:

رضایت عمومی مشتریان، اطمینان از ادامه ی روابط مشتریان، شناسایی بازارهای هدف، کاهش زمان حل معضلات مشتریان، سرمایه گذاری روی خواسته های مشتری و نشست با مشتریان.

بانکهای غیر دولتی:

اولویت شاخص های سرمایه انسانی:

ارتقای سطح مهارت کارکنان، رضایت کارکنان، اظهار نظرات کارکنان، کارگروهی کارکنان، طرح ایده ی جدید، سطح شایستگی ایده آل.

اولویت شاخص های سرمایه مشتری:

شناسایی بازارهای هدف، رضایت عمومی مشتریان، کاهش زمان حل معضلات مشتریان، سرمایه گذاری روی خواسته های مشتری، اطمینان از ادامه ی روابط مشتریان و نشست با مشتریان.

اولویت شاخص های سرمایه ساختاری:

کارآمد بودن بانک، اجرای ایده های جدید، طرفداری از بهبود روشها، طرفداری رویه های بانکی از نوآوری، توسعه ی بیشترین ایده ها در بانکداری، کمترین زمان برای انجام معامله.

به این شکل اولویت معیارهای سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیردولتی به صورت زیر اختصار می­گردد:

بانکهای دولتی:

1- سرمایه انسانی

2- سرمایه ساختاری

3- سرمایه مشتری

بانکهای غیر دولتی:

1- سرمایه انسانی

2- سرمایه مشتری

3- سرمایه ساختاری

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سازمانهایی از قبیل بانک که علاقمند به سرمایه گذاری روی سرمایه فکری در سازمان خود می باشند. می توانند با در نظر داشتن پژوهش های حاضر تعدادی از شاخص ها را به عنوان شاخص های موثر برای اولویت بندی سرمایه گذاری انتخاب نمایند. (به نوعی کوشش می کنیم تا اندازه ریسک سرمایه گذاری بر روی شاخص های سرمایه فکری را کاهش دهیم) این پژوهش می تواند پایه ای برای تحقیقات گروه در خصوص رتبه شاخص ها در سایر سازمانها و نقطه شروعی برای روش جدید سنجش سرمایه فکری با تکیه به وزن دهی شاخص ها براساس اولویت بندی آنها باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق در انجام این پژوهش اهدافی که متصور می باشد به گونه اختصار به تبیین زیر می باشد:

– تعیین مهمترین شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیردولتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه انسانی در بانکهای دولتی و غیردولتی

2) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه مشتری در بانکهای دولتی و غیردولتی

3) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه ساختاری در بانکهای دولتی و غیردولتی

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

پایان نامه - تز - رشته حسابداری