اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6-2- شاخص های متداول برای اندازه گیری سرمایه فکری

برای اندازه گیری سرمایه فکری شاخص های متعددی ارائه شده می باشد. نکته جالب توجه اینکه بسیاری از این شاخص ها بشر محور بوده و در واقع می توانند برای کمّی کردن سرمایه فکری و دارایی دانش بهره گیری شوند. شاخص های مورد تصریح بطور مستقیم یا غیرمستقیم می توانند اندازه تأثیر برنامه ها و اقدامات مدیریت دانش را منعکس نمایند، به بیانی دیگر گرچه بعضی از این شاخص ها ممکن می باشد در ظاهر ارتباطی با مدیریت دانش نداشته باشند اما همبستگی زیادی با آنها دارند.

شاخص های ارائه شده در اینجا براساس کوشش های صورت گرفته در موارد زیر می باشد: (لیبوئیتس و سوئن[1]، 2000).

الف) گروه مدیریت سرمایه فکری[2]

ب) روس و همکاران

ج) حسابداران مدیریت کانادا[3]

د) گزارش سرمایه فکری جهانی[4]

هـ) چن و دیگران

الف- شاخص های ارائه شده توسط گروه مدیریت سرمایه فکری:

1- ارزش افزایی

 • سود حاصل از عملیات کسب و کار جدید
 • بازده ارزش خالص دارایی ها
 • مجموع دارایی ها
 • در آمد حاصل از کسب و کار جدید
 • ارزش بازار
 • امتیازات

2- سرمایه مشتری

 • سهم بازار
 • ارزیابی مشتری از سازمان
 • شاخص رضایت مشتری
 • تعداد مشتریان یا بازارهای جدید فروش
 • سرانه فروش سالانه برای هر مشتری
 • اندازه متوسط مشتریان
 • متوسط زمان تماس مشتری برای فروش
 • نسبت تعداد تماس های فروش به تعداد فروش های نهایی

3- سرمایه ساختاری

 • نسبت هزینه های اداری به درآمد کل
 • نسبت تعداد مشتریان به تعداد کارکنان
 • تعداد قراردادهای نهایی شده بدون خطا
 • سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات

4- ایجاد ارزش

 • سرانه هزینه آموزش
 • متوسط زمان استمرار ارتباط مشتری با سازمان
 • سرمایه گذاری R&D در تحقیقات بنیادی
 • سرمایه گذاری R&D در طراحی محصول
 • سرمایه گذاری در پشتیبانی و آموزش تولید محصولات جدید
 • سرمایه گذاری R&D در تقاضاها و خواسته های مشتریان
 • سرمایه گذاری در برقراری ارتباط با مشتری
 • شاخص رضایت مندی کارکنان
 • نسبت هزینه آموزش به هزینه اداری

5- سرمایه انسانی

 • متوسط سابقه کارکنان
 • تعداد کارکنان
 • تعداد مدیران
 • متوسط درآمد کارکنان
 • اندازه جابجایی یا ترک خدمت
 • تعداد مدیران زن
 • سرانه سود برای هر کارمند
 • تعداد کارکنان تمام وقت
 • متوسط سن کارکنان تمام وقت
 • درصد مدیران دارای تحصیلات عالیه

ب) روس و همکاران: (Roos et al 2000)

1- سرمایه انسانی

 • درصد کارکنان دارای تحصیلات عالیه
 • آگاهی و سواد فناوری اطلاعات (IT)
 • ساعت/ نفر، آموزش در سازمان
 • متوسط سابقه خدمت در سازمان
 • مجموع ساعات سرگرمی و تفریح و استراحت
 • ساعات صرف شده برای توجیه کارکنان
 • سبک رهبری
 • ساز و کار انگیزش
 • صرفه جویی های حاصل از پیشنهادات
 • تعداد راه حل ها، محصولات و فرایندهای جدید

2- سرمایه ساختاری

 • نسبت فعالیت های تامین مالی به مشتری
 • اندازه استمرار ارتباط با مشتری
 • نگهداری و حفظ مشتری
 • نسبت هزینه های اداری به کل درآمد
 • درآمد حاصل از امتیازها و نرم افزارها
 • تعداد فرایندهای انجام شده بدون خطا
 • زمان متوسط هر فرآیند
 • درصد فعالیت های ناشی از طراحی محصول جدید
 • کوشش های آموزش
 • نسبت هزینه بازسازی نسبت به هزینه های عملیاتی
 • تعداد امتیازها، نرم افزارها و طرح های جدید

ج- حسابداری مدیریت کانادا: (CMA)

 • تعداد محصولات جدید
 • تعداد مشتریان جدید
 • اندازه موفقیت ها و ارزش پولی آنها
 • اندازه فعالیت برای یافتن مشتری
 • شاخص بهره وری
 • تعداد فرآیندهای تجدید نظر شده
 • تعداد فرآیندهای تغییر یافته
 • درصد فرآیندهای پذیرفته شده در اولین تجدید نظر
 • نسبت کارکنان تمام وقت به پاره وقت
 • تعداد امتیازها
 • تعداد اجرای ایده های حاصل از پیشنهادات
 • شاخص های سنتی کیفیت ISO و رضایت مشتری
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] – Leibowitz & Suen

[2] – ICM (Intellectual Capital Management) Group

[3] – Canadian Management Accounting

[4] – Universal Intellectual Capital Report

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سازمانهایی از قبیل بانک که علاقمند به سرمایه گذاری روی سرمایه فکری در سازمان خود می باشند. می توانند با در نظر داشتن پژوهش های حاضر تعدادی از شاخص ها را به عنوان شاخص های موثر برای اولویت بندی سرمایه گذاری انتخاب نمایند. (به نوعی کوشش می کنیم تا اندازه ریسک سرمایه گذاری بر روی شاخص های سرمایه فکری را کاهش دهیم) این پژوهش می تواند پایه ای برای تحقیقات گروه در خصوص رتبه شاخص ها در سایر سازمانها و نقطه شروعی برای روش جدید سنجش سرمایه فکری با تکیه به وزن دهی شاخص ها براساس اولویت بندی آنها باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق در انجام این پژوهش اهدافی که متصور می باشد به گونه اختصار به تبیین زیر می باشد:

– تعیین مهمترین شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیردولتی

1) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه انسانی در بانکهای دولتی و غیردولتی

2) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه مشتری در بانکهای دولتی و غیردولتی

3) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه ساختاری در بانکهای دولتی و غیردولتی

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

پایان نامه - تز - رشته حسابداری