عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در دنیای در حال تغییر کنونی، ضرورت آموزش به علت های فراوانی پذیرفته شده می باشد. تغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده می باشد که هر از گاه، مطالب و نظریه های جدیدی وارد میدان زندگی گردد که برای ادامه حیات بناچار بایستی علوم و معارف جدید را آموخت و بعضی نظریه های قدیمی را که کارایی ندارند، کنار گذاشت. تغییرات فن آوری سبب دگرگونی در سبک ها و روش های سازمان می گردد و هر تغییری کسب دانش و مهارتهای جدیدی را ضروری می سازد. اندازه کمی و کیفی این تغییرات آن قدر زیاد می باشد که گاهی اوقات مدیران و کارکنان را دچار وحشت می کند و ممکن می باشد احساس کنند که فرصت و توان سازگاری با این تغییرات را ندارند.

با همه سختی ها و معضلات بایستی پذیرفت که ادامه حیات سازمان تاحدود زیادی به دانش، آگاهی و مهارتهای گوناگون و جدید بستگی دارد وهرچه دانش و مهارت های کارکنان با نیازهای جامعه و پیشرفت های علمی و تغییرات فن آوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد درجه اطمینان از موفقیت فرد و سازمان بالاتر می رود. گاهی اوقات، رشد فردی، داشتن انگیزه، تخصص، کمال فردی و پرهیز از ایستایی و رکود فرد عامل اساسی نوجویی و کسب دانش می گردد. اساس بهسازی سازمانی که به نام های دیگر زیرا توسعه و بالندگی سازمانی نیز خوانده شده بهسازی نیروی انسانی می باشد. آموزش نیروی انسانی یکی از راه های مطمئن بهسازی نیروی انسانی در سازمانهاست که به صورت های گوناگون آموزش قبل از استخدام، ضمن خدمت و حین خدمت انجام می گردد. (میرکمالی، 1380، 5)

آموزش یکی از پیچیده ترین وظایف هر سازمان و به ویژه در مدیریت نیروی انسانی می باشد. پس از نظام جذب، نظام بهسازی و به کارگیری مناسب منابع انسانی قرار دارد. در حقیقت آموزش از مهمترین اقدامات و برنامه های هر سازمانی بوده و نظام آموزشی تکمیل کننده استخدامی به شمار می‌رود و باعث توانمندی نیروی انسانی موجود شده و موفقیت های آتی را تضمین می کند. آموزش و بهسازی باعث بینش و بصیرت عمیق تر دانش و معرفت بالاتر و توانایی و مهارت بیشتر بشر های شاغل در سازمان برای اجرای وظایف محوله شده در نتیجه موجب نیل به هدف های سازمانی، کارایی و ثمربخشی بهتر و بیشتر می باشد. امروزه کمتر سازمانی قادر می باشد بدون آموزش کارکنان خود بهبود و توسعه یابد و هم سازمانهای بزرگ و هم سازمانهای کوچک منابع مهم خود را به آموزش و بهبود منابع انسانی تخصیص می دهند برای بعضی از شرکتها آموزش یک فعالیت مداوم می باشد که تمام کارکنان علاقمند به این کوشش، از اشکال آموزشی مختلف در دوران تصدی خود بهره مند می گردند. (جمعی از اساتید مدیریت 1375، 202)

مایکل لوبوف در کتاب خود (ضرورت سرمایه گذاری در آموزش) می نویسد:«برای رشد و پیشرفت کارکنان سرمایه گذاری کنید، اگر افرادی برای مشاغل و مسئولیتهای بالاتر آماده نشده باشند ترفیع از داخل سازمان فاجعه آمیز می باشد، سازمان هایی که کارکنان وفادار دارند در تعلیم وتربیت و آموزش و پیشرفت مستمر آنان سرمایه گذاری می کنند. بدون تردید رشد کارکنان گران قیمت می باشد لکن اگر شما فکر می کنید که تعلیم و تربیت گران قیمت می باشد، هزینه نادانی را در نظر بگیرید دیر یا زود یک سازمان بخاطر اشتباهات کارکنان از طریق پرداخت حقوق های بالاتر برای جذب کسانی که آموزش دیده اند می پردازد.»

پیگورز و مایرز در زمینه تأثیر آموزش می گویند:« آموزش خوب نارضایتی شغلی و دوباره کاری به مقدار زیاد کاهش داده و کارکنان را یاری می دهد که با تمام ظرفیت خود کار کنند و یک چنین هدفهای مهمی تحقق نمی یابند مگر آنکه تمام سلسله مراتب سازمان (از مدیران اجرایی تا کارکنان) به اهمیت آموزش آگاه باشند.»

پس می توان نتیجه گرفت، که یکی از عواملی که تاثیر زیادی در عملکرد و بهره وری داشته و میتواند در بهبود آن تأثیر مهمی را اعمال کند آموزش نیروی انسانی می باشد. تکنیک های نو و طرح های جدید بهبود عملکرد و بهره وری نمی تواند بدون نیروی انسانی آموزش دیده در تمام سطوح سازمان بطور موثر ایجاد و یا به کارگرفته گردد، بعضی از مطالعات نشان داده می باشد همبستگی مثبت بسیار قوی بین آموزش و عملکرد و بهره وری هست، حتی مطالعات تطبیقی پیشرفت اقتصادی بین کشورهای مختلف نشان دهنده این امر بوده که هر کشوری که دارای نیروی انسانی آموزش دیده بوده می باشد، از بهره وری و رشد اقتصادی بالاتر برخوردار بوده می باشد. (همان منبع ص203)

بدون شک با تغییرات تکنولوژی فراوان که در جوامع بشری صورت پذیرفته می باشد، امروزه مشاغل موجود در سازمانها نیز تحول یافته اند و انسانهای مورد نیاز برای این مشاغل، افرادی نیستند که تنها در یک موضوع  شغلی دارای مهارت و دانش باشند. بلکه جوامع جدید به انسانهایی توسعه یافته نیاز دارند که بتوانند با بینش مناسب، مجموعه ای از مهارتهای مختلف را در مشاغل متعدد بکارگیرند انسانهایی که با خلاقیت، ابتکار، دانش و مهارت گسترده، ضمن بجای آوردن بهینه ماموریتهای شغلی به تحقق اهداف سازمان خود کمک کنند.

یکی از نویسندگان نقل قول می کند: که « دانش بشری هر پنج سال یک بار دوبرابر افزایش می‌یابد و این افزایش همه چیز را در حال تغییر و تحول قرار می دهد.» پس چگونه می توان منابع انسانی یک سازمان را با این تغییر و تحولات آشنا نکرد، بدیهی می باشد در صورت بی‌توجهی به امر آموزش کارکنان، سرنوشت و بقای سازمان به خطر خواهد افتاد. به همین علت در کشورهای پیشرفته امروز نیروهای انسانی حداقل هر سال یکبار به کلاس آموزشی می طریقه. (جمعی از اساتید مدیریت، 1379، 109)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش

مهمترین اهداف پژوهش حاضر عبارت می باشد از:

  1. تعیین وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  2. تعیین عملکرد فعلی مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  3. تعیین اندازه تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  4. مشخص کردن اولویت بندی مولفه های عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  5. ارائه راه کارهایی جهت بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بهره گیری از دوره های آموزش ضمن خدمت

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان