عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل فرهنگی

 • عدم وجود توجه سیستمی: عدم وجود توجه سیستمی در رویکرد آموزش و برخورد انحصاری با موضوع آموزش که حاصل آن نفی سازمان یادگیرنده و مستندسازی و انتقال تجربه می باشد.
 • وجود سطحی نگری در آموزش: حاصل آن نگاه سهل انگارانه و گذرا و روزمره در آموزش و برخورد سمبلیک و زنگ تفریح تلقی شدن می باشد.
 • بی اعتمادی به آموزش ضمن خدمت: و عدم تمایل برای اجرای آن حاصل آن رفتاری می باشد که تاکید دارد که این مقوله شدنی نیست و زمان بر می باشد و قرار نیست که همه فنون یا نکته ها به دیگران منتقل گردد. انجام امور به صورت کاملا نمایشی می باشد و مانع اصلی تفکر خلاق می گردد، در حالی که موثرترین مولفه آموزش ضمن خدمت تفکر خلاق می باشد(ملائیان، 1378).
 • فردگرایی محض: ساختار فرهنگی-اجتماعی جامعه، گرایش شدیدی به فردگرایی دارد. این مولفه مخرب در رویکرد آموزش ضمن خدمت می باشد زیرا که رویکرد آموزش ضمن خدمت یک رویکرد با تفکر و خرد جمعی بوده و حاصل کار گروهی می باشد.
 • موفقیت گرایی فردی: این مولفه عاملی می باشد که در انتقال دانش به افراد جانب احتیاط را دارد و در نهایت رفتار محافظه کاری حاصل این نوع تفکر می باشد، این مولفه با رویکرد کار گروهی در تعارض می باشد. اگر هم افراد با این دیدگاه در تیم حضور یابند معمولا بسیار با احتیاط اند و کمترین جسارت در اظهار نظر را دارند و رفتارهای نمایشی و بی میلی در رفتارهای آنان مشهود می باشد(محمدی،1384)
 • گروه های غیررسمی: این نوع تفکر نوعی سطحی نگری و ناشی از کم دانشی از مولفه آموزش ضمن خدمت می باشد که رویکرد برنده را دنبال می کند. با این تفاصیل می بایستی در مقوله آموزش ضمن خدمت از تخریب و حاشیه سازی این نوع گروه ها غافل نماند(ملائیان، 1383)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش

مهمترین اهداف پژوهش حاضر عبارت می باشد از:

 1. تعیین وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 2. تعیین عملکرد فعلی مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 3. تعیین اندازه تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 4. مشخص کردن اولویت بندی مولفه های عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 5. ارائه راه کارهایی جهت بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بهره گیری از دوره های آموزش ضمن خدمت

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان