عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با اندازه بهره وری در شبکه بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

 پژوهش:

میسرا[1]  محقق و نظریه پرداز هندی نیز تعریفی از توسعه ارائه داده که در آن بر ابعاد فرهنگی تاکید شده می باشد. به نظر او توسعه از دستاورد­های بشر بوده و پیچیده­ای با ابعاد  مختلف می باشد. توسعه دستاورد بشر محسوب می­گردد و در آن محتوا و نمود دارای مختصات فرهنگی می باشد. هدف از توسعه ایجاد زندگی پر ثمری می باشد که توسط فرهنگ تعریف می­گردد. به این ترتیب می­توان گفت توسعه دستیابی فزاینده بشر به ارزش­های فرهنگی خود می باشد.

در بعضی از تعاریف به ابعاد رفاهی و فقر زدایی توسعه توجه شده می باشد. آن چنان که گونارمیردال[2] می­گوید توسعه یعنی فرایند دور شدن از «توسعه نیافتگی» یعنی رهایی از چنگال فقر. راه رسیدن به این مقصود و شاید آن چه که عملا موجب کامیابی در این راه گردد عبارت می باشد از برنامه ریزی به مقصود توسعه (ازکیا و غفاری،1384 به نقل از میردال،1366).

و یا اینکه بروکفیلد[3] می­گوید: فرایند عام در این زمینه این می باشد که توسعه را بر حسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکاری و کاهش نا برابری تعریف نمود. (ازکیا و غفاری، 1384 به نقل از ازکیا، 1367).یا اینکه گفته شده توسعه در معنای جامع آن مشتمل بر فرایند پیچیده­ای می باشد که رشد کمی و کیفی تولیدات و خدمات و تحول کیفیت زندگی و بافت اجتماعی جامعه و تعدیل درآمد و زدودن فقر و محرومیت و بیکاری  و تامین رفاه همگانی و رشد علمی و تکنولوژی درون­زا در یک جامعه معیین را در بر می­گیرد (ازکیا و غفاری، 1384 به نقل از ازکیا، 1373).

در مواردی هم توسعه به عنوان نوعی حرکت تاریخی و گذرا از یک مرحله تاریخی به مرحله­ای دیگر تعریف شده می باشد. در این بین توسعه عبارت می باشد از حرکت جامعه از یک مرحله تاریخی و توفیق آن در ورود همه جانبه به مرحله­ای دیگر از تاریخ به تعبیری دیگر توسعه به مفهوم علمی نظام جدید خود مرحله و شرایط تاریخی تازه­ای برای جامعه خواهد بود (ازکیا و غفاری، 1384 به نقل از عظیمی، 1371).

از لحاظ تاریخی پژوهشگران قرن نوزدهم توسعه را در اظهار تاریخ بشر بکار می برند.

اسپنسرو مارکس معتقد بوند که جوامع انسانی از مراحلی « پایین تر » به مراحل « بالا تر » در حرکت هستند. این حرکت با چند قانون کلی و عمومی در مسیری مستقیم می باشد؛ هر جامعه­ای از این مراحل یا گذشته و یا در حال گذشتن می باشد و یا این که مراحل یکنواخت را طی خواهد نمود. به اظهار دیگر، آنها در جستجوی قوانین کلی برای چنین توسعه­ای بودند. این دستاورد­های کلی و جهانی از تاریخ بشر با خوش بینی همراه بوده می باشد؛ حتی بعضی از این پژوهشگران «مراحل اول» تاریخ بشر را به کمال مطلوب رسانیده بودند و اکثرا اعتقاد داشتند که گذار از یک مرحله به مرحله دیگر موجب پیشرفت بشر در جهات مختلف خواهد گردید چه در زمینه مادی و جه در زمینه فرهنگی و عقلایی کردن بشر( به نقل از ازکیا، 1384 )،( ازکیا و غفاری،1384 ).

[1]– misera

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]– gonar mirdal

[3]– Brogfild

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با اندازه بهره وری در شبکه بانکی