عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

6 روش های جمع آوری اطلاعات

اساس کار در این پژوهش جمع آوری اطلاعات براساس شاخص های مشخص شده در مدل پژوهش می باشد که از طریق پرسشنامه بعمل می آیدو اطلاعات مورد نظر از کارشناسان  و مدیران سازمان که آموزش دیده اند جمع آوری خواهد گردید . مبانی نظری پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و جستجوی کامپیوتری در خصوص جدیدترین مقالات نوشته شده در زمینه پژوهش گردآوری گردید و از پرسشنامه جهت تائید و یا رد فرضیات بهره گیری گردید.

 

 1-7 روش پژوهش

روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می باشد.

 

1-8 قلمرو پژوهش:

قلمرو موضوعی پژوهش آموزش و تأثیر آن در عملکرد مدیران و کارکنان،

قلمرو مکانی؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

قلمرو زمانی آن خرداد 1390 می باشد.

 

1-9 جامعه و حجم نمونه

جامعه آماری این پژوهش 50 نفر از مدیران (در سطوح مدیران عالی، مدیران میانی و سرپرستان) و 250 نفر ازکارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران می باشد.

تعداد نمونه کلیه مدیران 50 و کارکنان 152 نفر می باشد.

 

1-10 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی

آموزش: تجربه ای می باشد مبتنی بر یادگیری، که به مقصود ایجاد تغییرات نسبتا ماندگار در فرد انجام می شود تا وی بتواند توانایی خود را برای انجام کار بهبود بخشد (شیمون، 1380، ص248).

آموزش کارکنان: کلیه کوشش هایی می باشد که در جهت ارتقای سطح دانش، آگاهی، مهارت های فنی، حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به اقدام می آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی خود می نماید (ابطحی، 1373، ص17).

آموزش ضمن خدمت: مقصود از آموزش کارکنان، کلیه تلاشها و کوششهایی می باشد که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی، مهارتهای فنی ، حرفه ای و شغلی و همچنین رفتار مطلوب کارکنان یک سازمان به اقدام می آید و آنها را برای انجام بهتر وظایف و مسئولیت های خویش آماده می کند (ابطحی،1383، 15)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش

مهمترین اهداف پژوهش حاضر عبارت می باشد از:

  1. تعیین وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  2. تعیین عملکرد فعلی مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  3. تعیین اندازه تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  4. مشخص کردن اولویت بندی مولفه های عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  5. ارائه راه کارهایی جهت بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بهره گیری از دوره های آموزش ضمن خدمت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان