عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع سیستم کشاورزی :

در کشت سنتی، مزارع ثابت و همیشگی هستند. زارعان به نگهداری دام بیشتری پرداخته و از آنها برای تهیه غذا، بجای شکار و ماهیگیری بهره گیری می کنند و در حد زیادی به معیشت مزرعه داری خود وابستگی دارند. تکنیک زراعت در این سیستم نیز ابتدایی می باشد و زمین را شخم می زنند . کشاورزان معیشتی سنتی، اکثر نهاده هایی را که در مزارع خود مورد بهره گیری قرار می دهند، خود تولید می کنند. بذر لازم برای کشت بعدی از برداشت محصول جاری بدست می آید. دامها کود دامی مورد نیاز را فراهم می آورند. نیروی بشر و نیروی کششی دامها تمامی نیروی مورد نیاز را تامین می کنند و دامها با بهره گیری از گیاهان علوفه ای که در مزرعه کشت می شوند، تغذیه می شوند. در کشاورزی تجارتی : کشاورزی تجارتی به مفهوم تولیدات مازاد بر مصرف کشاورزان می باشد که برای فروش به بازار عرضه می شوند. طبیعتا این نوع کشت برای کشاورزان منافعی در بر دارد. پراکندگی جغرافیایی کشاورزی تجارتی در دنیا، از تنوع فراوانی برخوردار می باشد.در کشاورزی تجارتی : کشاورزی تجارتی به مفهوم تولیدات مازاد بر مصرف کشاورزان می باشد که برای فروش به بازار عرضه می شوند. طبیعتا این نوع کشت برای کشاورزان منافعی در بر دارد. پراکندگی جغرافیایی کشاورزی تجارتی در دنیا، از تنوع فراوانی برخوردار می باشد.( خالدی ، 1384،ص 263 –   273  )

 

2-4-1. کشاورزی از نظر تجاری و معیشتی :

بعضی تفاوتهایی بین کشاورزی سنتی و کشاورزی مدرن هست. از این میان، درجه تجاری شدن در رده اهمیت قرار دارد، اما تعیین یا برآورد دامنه و وسعت کشاورزی معیشتی، کار سهل و ساده ای نیست. کشاورزانی که محصولات خویش را به خارج از مزرعه نفروشند به ندرت پیدا نمود می شوند. از طرف دیگر کشاورزانی که هدف اصلی آنها تامین غذا و سایر مایحتاج خانواده های خود بوده و دستیابی به پول نقد برای آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارد، در اکثر مناطق قاره آسیا، مناطق حاره آفریقا و بخشهایی از آمریکای جنوبی پراکنده اند، این کشاورزان را می توان تحت عنوان کشاورزان نیمه معیشتی توصیف نمود.در نواحی گرمسیری آفریقا، سه چهارم و حتی بیشتر محصولات زراعی ودر هندوستان دو سوم محصولات غلات در داخل مزارع مصرف می شوند. در کشو چین در دهه هفتاد میلادی، چهار پنجم کل محصولات غذایی توسط افرادی که در تولید آن دخیل بودند به مصرف می رسید، اگر چه این نسبت از آن وقت تا کنون

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش « مطالعه اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» می باشد . دیگر اهداف پژوهش عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- تعیین مسائل و معضلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا