عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسئله

توسعه بخش کشاورزی و طریقه بهبود زندگی روستائیان بایستی یکی از مسائل اساسی برنامه های توسعه اقتصادی باشد. دستیابی به توسعه ای متناسب بدون توسعه بخش کشاورزی غیر ممکن می باشد. بویژه اگر توسعه اقتصادی و اجتماعی در مفهوم جدا شدن از وابستگی ها و به نوع رسیدن به خودکفایی مطرح گردد. توسعه بخش کشاورزی و روستایی اهمیت بیشتری پیدا می کند. زیرا این بخش و نیروی انسانی شاغل در آن مسئول تامین مواد غذایی و مواد مورد نیاز برای جمعت فزاینده کشور می باشد. لذا لازم می باشد جامعه روستایی جایگاهی شایسته در کل فرایند توسعه بازیابد و بتواند نیازهای غذایی , و بعضی مواد اولیه صنایع را که امروزه به عنوان عامل حیاتی در سرنوشت کشور می باشد و با بهره گیری ازمنابع تولید داخلی تامین نماید. تحقق این امر برای رفع موانع و بهبود شرایط کار و زندگی در بخش روستایی می باشد و به گونه یقین نیل به این هدف نیز غیر از از طریق بکار گرفتن یک نظام برنامه ریزی مناسب مقدور نیست که در ایران از زمان های قدیم انجام می گرفته و تا امروز نیز بسیاری از کشاورزان روستایی از این طریق امرار معاش می کردند. شهرستان صومعه سرا با دارا بودن 142 نقطه روستایی در جایگاه جلگه ای قرار دارد. فعالیت غالب در روستاهای شهرستان صومعه سرا کشاورزی مبتنی بر زراعت برنج می باشد. در سالهای اخیر صنوبر کاری نیز رونق بسیار یافته می باشد و در این تحولات ، پرورش کرم ابریشم که در گذشته تأثیر بسزایی در اقتصاد روستاهای این شهرستان داشته می باشد تأثیر خود را تا اندازه زیادی از دست داده اما علی رغم آن تعداد قابل توجهی از خانوارهای روستایی به این فعالیت اشتغال دارند. این پژوهش بر آن می باشد تا ضمن مطالعه تحولات این فعالیت اقتصادی در سالهای اخیر علل این تغییرات را شناسایی کرده و ضمن تعیین تأثیر این فعالیت در اقتصاد روستاهای شهرستان راهکارهایی برای توسعه آن ارائه نماید و به این سوال اصلی پژوهش پاسخ دهد که تا چه اندازه کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا تاثیر گذار می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش « مطالعه اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» می باشد . دیگر اهداف پژوهش عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و معضلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا