عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی

آموزش: تجربه ای می باشد مبتنی بر یادگیری، که به مقصود ایجاد تغییرات نسبتا ماندگار در فرد انجام می شود تا وی بتواند توانایی خود را برای انجام کار بهبود بخشد (شیمون، 1380، ص248).

آموزش کارکنان: کلیه کوشش هایی می باشد که در جهت ارتقای سطح دانش، آگاهی، مهارت های فنی، حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به اقدام می آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی خود می نماید (ابطحی، 1373، ص17).

آموزش ضمن خدمت: مقصود از آموزش کارکنان، کلیه تلاشها و کوششهایی می باشد که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی، مهارتهای فنی ، حرفه ای و شغلی و همچنین رفتار مطلوب کارکنان یک سازمان به اقدام می آید و آنها را برای انجام بهتر وظایف و مسئولیت های خویش آماده می کند (ابطحی،1383، 15)

یادگیری: جامع ترین تعریفی که تاکنون از یادگیری ارائه شده تعریف هلیگارد و مارکوئیز می باشد این دو روانشناس، یادگیری را بدین گونه تعریف کرده اند. یادگیری عبارتست ازفرآیند تغییرات نسبتاً پایدار در توان بالقوه ناشی از تجربه (هرگنهان،ترجمه سیف،1386)

یادگیری سازمانی: «یک جزء، در صورتی یاد می گیرد که از میان پردازش اطلاعات، محدوده رفتارهای بالقوه اش تغییر یابد.»[1] (هوبر،1991)

اثربخشی: مقصود آن می باشد که اهداف اصلی و اساسی تعیین شوند و به آنها دست یابیم یا به بیانی دیگر کارهای درست انجام دهیم(الوانی،1371، 612).

عملکرد شغلی: عبارتست از بازده و نتیجه بدست آمده از کار افراد در ارتباط با عملی که انجام میدهند (میچل،1377،63).

مدیریت عملکرد :رویکردی می باشد سیستماتیک که از طریق فرآیند تعیین اهداف استراتژیک عملکرد، سنجش و ارزیابی عملکرد، جمع آوری و تحلیل داده های عملکرد و به کارگیری این داده ها به بهبود عملکرد سازمان منجر می گردد .

ارزیابی عملکرد: مقصود از ارزیابی عملکرد، فرآیندی می باشد که به وسیله آن کار کارکنان در فواصلی معین و به گونه رسمی، مورد مطالعه و سنجش قرار می گیرد(سعادت، 1384، 214)

بهره وری: بهره وری حاصل کسری می باشد که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست  می آید(طاهری، 1385، 21)

تعاریف عملیاتی:

تعریف عملیاتی کارکنان در این پژوهش عبارت می باشد از افرادی که در پست های کارشناسی در سازمان مشغول بکار بوده و آموزشهای ضمن خدمت برای آنها برنامه ریزی و اجرا می گردد.

[1] Ibid.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش

مهمترین اهداف پژوهش حاضر عبارت می باشد از:

  1. تعیین وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  2. تعیین عملکرد فعلی مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  3. تعیین اندازه تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. مشخص کردن اولویت بندی مولفه های عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  6. ارائه راه کارهایی جهت بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بهره گیری از دوره های آموزش ضمن خدمت

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان