عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل انسانی

 • ضعف علمی بعضی مربیان آموزش ضمن خدمت: مربی آموزش ضمن خدمت بایستی مسلط ترین فرد در حوزه کار باشد نه لزوما با تجربه ترین و پرسابقه ترین فرد. زیرا اشتباهاتی که توسط مربیان در حین آموزش انجام می شود، ممکن می باشد نتایج فاجعه آمیزی را در پی داشته باشد. همچنین اندازه نقایصی که در تولید محصول به وجود می آید، آن نقایص به مهارت آن قسمت ارتباط دارد. ضمن اینکه تحقیقات نشان می دهد که آموزش ضمن خدمت غیراصولی به افزایش خطاها و کاهش بهره وری و بازدهی آموزش منجر می گردد.
 • عدم آشنایی کامل مربیان با فرآیند کاری: کارکرد تک بعدی در فرآیند کار، موجب می گردد افراد در یک مقوله کاری مهارت یابند. عدم اطلاع از سایر مقوله های کار، عاملی می باشد که افراد نتوانند عاملی موثر در انتقال تجربیات خود باشند. تک بعدی بودن به علاوه ایراد، مانند عواملی می باشد که باعث می گردد افراد به تصور اینکه این فعالیت را بخوبی می دانند ، ضریب اشتباهاتشان بالا رود، بدون اینکه خودشان بدانند.
 • عدم توجه تجزیه و تحلیلی به مساله پیرامونی فرآیند تولید: این که وجود مشکل و حل آن مساله از حوزه کاری خارج می باشد، عاملی می باشد که باعث می گردد تا افراد در حین فعالیت احساس تافته جدا بافته بودن را داشته باشند حتما سرپرست خط می بایستی حل مساله کند و اساسا در این مقوله آنان مسئولیتی ندارند. وجود این دیدگاه باعث شده افراد در کار به صورت کلیشه ای و مکانیکی اقدام کنند و کمتر با فکر کار کنند(ملائیان،1383).
 • عدم آشنایی با فنون مستند سازی: وجود فرهنگ شفاهی، مانعی می باشد تا افراد مقوله مستندسازی را واقعی جلوه ندهند و همواره از انجام ثبت فعالیت ها تا حد امکان گریزان باشند. این خود عامل مخربی می باشد. حتی بهترین ایده های افراد زمانی که خودشان هم بخواهند قادر به ثبت آن نخواهند بود زیرا که نوشتار سبک و سیاقی دارد و کلمات به کار گرفته شده، لزوما بایستی حاوی انتقال پیام باشند(شمس،محمدرضا، پورشمس، مهرداد، 1382)
 • عدم وجود آموزش های لازم در یادگیری مشارکتی و کارکرد گروهی: یادگیری مشارکتی مولفه ای می باشد که در ایجاد ساختار مناسب کار تیمی موثر می باشد و موجب می گردد افراد علاوه بر آشنا شدن به شیوه های مشارکتی فرآیند کار تیمی و انتقال مطالب را بیاموزند و بتوانند در مواقع لزوم حرفه ای اقدام نمایند.
 • فقدان سیستم قوی و برنامه ساختار یافته برای سازماندهی آموزش ضمن خدمت: همواره سازمان های موفق رمز موفقیت خود را در پرتو داشتن سیستم قوی و برنامه ساختار یافته می دانند، بدیهی می باشد فرآیندی که می خواهد در ساختار سازمانی بقا و گسترش یابد، بایستی براساس یک روش طرح ریزی شده، طراحی و اجرایی گردد. فقدان چنین مکانیزم مشخصی بر معضلات سازمانی افزوده و از فرآیند آموزش غیر از نمایش باقی نخواهد گذاشت(ملائیان،1383).
 • عدم شناخت مسائل فرهنگی سازمان ها: مسائل فرهنگی و سازمانی که در سازمان در فرآیند های کاری مرتبط می باشد، بایستی شناسایی و بر روی آن تمرکز نمود. این مسائل می توانند شامل استاندارد سازی برای ایجاد زبان مشترک و جلوگیری از سوء تفاهم ها در حین کار گردد. از سویی دیگر، تبادل اطلاعات در هنگام تعویض شیفت، رویکرد مسئولیت پذیری را تقویت خواهد نمود و موجب یکپارچگی فکر افراد در حین کار می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش

مهمترین اهداف پژوهش حاضر عبارت می باشد از:

 1. تعیین وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 2. تعیین عملکرد فعلی مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 3. تعیین اندازه تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 4. مشخص کردن اولویت بندی مولفه های عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 5. ارائه راه کارهایی جهت بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بهره گیری از دوره های آموزش ضمن خدمت

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان