عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزشیابی و انتشار

با عملی شدن فرآیند اجرا بایستی به فعالیتهای حفظ و نگهداری و ارزشیابی مداوم پرداخت .

این فعالیتها عبارتند از :

کنترل فرآیند نسبت به اهداف و معیارهای برنامه

ارزیابی اثربخشی تحقق مراحل مختلف برنامه

بازنگری در معیارهای بهره وری برای اندازه گیری اندازه بهبود

توصیه ی تغییراتی برای برنامه ، به مقصود انعکاس تجربه ی حاصله یا پیشرفتهای جدید

شناسایی موفقیتها

تهیه ی گزارش مستند از فرآیند اجرا و درسهای آموخته شده

تداوم فرآیند جلب طرفداری مدیریت و کارکنان برای بهبود بهره وری

انعطاف پذیری در اجرای یک فرآیند مدیریت بهره وری ، عاملی کلیدی می باشد . برنامه نباید به عنوان سندی خشک و بسیار قاطع تلقی گردد تا کورکورانه و بدون در نظر داشتن موفقیتها ، ناکامیها و یا تغییرات شرایط ، به اجرا درآید . سازمان ، از طریق ارزیابی ، درسهایی آموخته ، خود را متناسب با آن تنظیم می کند . چنانچه نتایج یا شرایط ، تغییر در تاکتیک یا مسیر را طلب کنند ، بایستی آن تغییر را بدون تأسف و دودلی ، سریعاً اعمال نمود . احتمال ارزیابیهای سودمند و موفقیت آمیز ، با وجود معیارها ، اهداف و آرمانهای تعریف شده ، همراه با معیارهای اندازه گیری قابل اعمال عملکرد و بهره وری سازمانی تقویت می گردد . عنصر دیگر در این مرحله ، ترویج فرآیند در سرتاسر سازمان می باشد . بسیاری از فعالیتهای اجرایی را می توان در واحدهای فرعی سازمان و یا محدوده های آزمایشی تحقق بخشید . و نیاز به اشاعه ی این فرآیندها و دستیابی به تغییر گسترده تر سازمانی ، سریعاً به موضوعی قابل توجه تبدیل خواهد گردید . طرحهای دقیق برای ترویج را احتمالاً بایستی تا هنگام دستیابی به اطلاعات پربار حاصل از ارزشیابی ، به تعویق انداخت . زیرا که نتایج تلاشهای مقدماتی ، به شکل قابل ملاحظه ای ، بر طبیعت و سرعت فرآیند ترویج تأثیر خواهند گذاشت . واضح می باشد که عناصر بسیار موفق فرآیند را می توان سریعاً انتشار داد . در حالی که بایستی آن عناصری را که با موفقیت محدود یا شکست کامل مواجه می شوند ، مورد مطالعه مجدد ، اعمال تغییرات و آزمایش گسترده تر قرار داد . بایستی توجه داشت که این فرآیند اجرا ، فرآیندی تکراری و انعطاف پذیر می باشد و نمی توان به آسانی و یکباره ، شش مرحله را پشت سر گذاشت و فرآیند را تمام نمود . اجرای یک فرآیند مدیریت بهره وری ، به همان اندازه که یک علم می باشد ، یک هزینه می باشد . و انعطاف پذیری یک عامل کلیدی می باشد . پس ، انتظار برنامه ریزی برای کل فرآیند اجرا به گونه دقیق و اجرای آن برنامه بدون هیچگونه تغییر ، غیر واقع گرایانه می باشد . بایستی آماده باشیم تا همواره بین برنامه ریزی ، اجرا و مراحل ارزیابی ، حرکتی دایره وار وجود داشته باشد و طی کار ، به فراگیری و تغییر متناسب برنامه ی خود بپردازیم (Armstrong, 2006).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده مذکور، فرضیه اصلی پژوهش را می توان به صورت زیر نگارش نمود:

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر می باشد.

فرضیه های اخص:

  1. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  2. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.
  3. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  4. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  6. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  7. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.

مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران