عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فرهنگ و بهره‌وری:

فرهنگ و بهره‌وری هر دو با بشر شروع می شوند و به بشر نیز ختم می‌یابند. به عبارت صریح کلمه در یک جامعه هنگامی که فرهنگ قانون پذیری و مسئولیت‌پذیری و تکریم به حقوق دیگران حکمفرما باشد و هنگامی که جامعه علمی‌نگر بوده و فرهنگ اقتصادی بودن را درک کرده باشد، در آن جامعه فرهنگ بهره‌وری نیز در تمامی فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی راه یافته و حاکمیت پیدا کرده می باشد . مدعا این می باشد که بهره‌وری به عنوان یک فرهنگ درمحتوای دستیافتهای جامعه به توسعه فرهنگی عاملی اساسی از مجموعه عوامل برای توسعه اقتصادی خواهد انجامید، زیرا که این خود تابع توسعه سیاسی می گردد، تا از گذار آن و از بناگوش آن وطبق تعریفی که از توسعه سیاسی آمده ، پدیدار شدن هادیهای جامعه که منتهی به تحول و توسعه خواهند گردید، حاصل آید. پس، بهره وری نظری فرهنگی می باشد که در آن بشر فعالیت های خود را هوشمندانه و خردمندانه انجام می دهد تا از حیات خود، منابع در دسترس و مواهب طبیعت، بهترین بهره گیری را بکند.   (Kurosawa, 2005)

پارادوکس فناوری اطلاعات و بهره وری

 پدپده ای به نام پارادوکس بهره وری در مبحث توسعه فناوری اطلاعات به مرور شکل گرفته می باشد.اولین بار این موضوع را رابرت سولو ( برنده جایزه نوبل در اقتصاد) ،این گونه مطرح نمود که: می توانید عصر کامپیوتر را در همه جا نظاره کنید مگر در آمارهای مربوط به بهره وری.  (Brynjolfson, 1996)  این مفهوم به این معناست که در بسیاری تحقیقات،تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری به اثبات رسیده و در بسیاری از مطالعات نیز عکس این ارتباط ثابت شده می باشد. در نهایت این تئوری به اینجا رسیده می باشد که تأثیر متغیرهای واسطه ای عامل تعیین کننده اندازه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری می باشد.

موسسه جهانی مک کینزی در تحلیل متغیرهای واسطه ای تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری،بر این عقیده می باشد که تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری حاصل از سرمایه های جانشین نیروی کار کامل می باشد. فناوری اطلاعات بر عواملی نظیر بهره گیری اثر بخش تر از نیروی کار،بهینه سازی در بهره برداری از دارایی ها،فروش محصولات و خدمات جدید با ارزش افزوده جدید و وارد کردن محصولات شرکت،اثر قابل توجهی دارد که به عنوان محرک بهره وری در اقتصاد تأثیر بازی می کنند. در عین حال بعضی محرک های بهره وری در اقتصاد از فناوری اطلاعات تاثیر کمتری می پذیرد. این عوامل عبارتند از: کاهش هزینه های غیر از نیروی کار،ارتقای کارآیی نیروی کار و ارتقای ارزش افزوده محصولات موجود در سبد محصولات شرکت. (Brynjolfson, 1996)

در جمع بندی کلی می توان اظهار داشت که تحقیقات انجام شده در زمینه پارادوکس بهره وری نشان می دهد که بکار گیری فناوری اطلاعات در صورتی موفق بوده و منجر به افزایش عملکرد و بهره وری در سازمان می گردد که از سوی دارایی های مکملی زیر بنایی سازمان مانند توانمندی انسانی و توانمندی فرهنگی پشتیبانی شده و در ضمن سازمان توان برقراری توازن مناسب بین استراتژی کسب و کار و استراتژی فناوری اطلاعاتی خود بر قرار نماید. پس برای حل پارادوکس بهره وری و فناوری اطلاعات بایستی فناوری اطلاعات با اقدامات مدیریتی نظیر یا طراحی فرآیند بکار گرفته گردد تا بیشترین تاثیر را داشته باشد.(Brynjolfsson, 1998)

بهره­وری در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

در قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده مذکور، فرضیه اصلی پژوهش را می توان به صورت زیر نگارش نمود:

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر می باشد.

فرضیه های اخص:

  1. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  2. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.
  3. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  6. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  7. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.

مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران