عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

روش های آموزش

پس از تعیین نیازهای آموزش، آگاه ساختن فرد از آن چیز که که بایستی بیاموزد ( فرد را از نیازهای خود آگاه ساختن) و تعیین هدف های آموزش، می توان برنامه را طرح ریزی نمود و به اجرا درآورد. شیوه های متداول آموزش عبارت اند از:

آموزش در حین انجام وظیفه [1]

انواع گوناگونی از آموزش در حین انجام وظیفه هست. متداول ترین آنها مربیگری یا تحت نظر گرفتن فردی به هنگام بجای آوردن کار می باشد و یک سرپرست یا کارگر با تجربه، کارهای کارآموز را تحت نظر می گیرد. در رده های پایین سازمانی، کارآموزان می توانند از طریق کارکردن با یک دستگاه یا با نظاره کارهایی که سرپرست انجام می دهد، مهارت هایی را کسب نمایند. در سطوح عالی مدیریت هم، به شیوه ای گسترده، از این روش بهره گیری می گردد. اغلب برای آموزش مدیران ارشد برای آینده از عنوان یا پست دستیار بهره گیری می کنند.

آموزش از راه شاگردی

بسیاری از مدیران به گذشته بر می گردند و همان شیوه آموزشی که در سده های میانی رایج بود به کار می برند. آموزش از طریق شاگردی، یک روش سازمان یافته می باشد که فرد از طریق ترکیبی از آموزش های کلاسیک (کلاس درس) و آموزش در حین انجام وظیفه، مهارت های لازم را فرا            می گیرد. آموزش از طریق شاگردی باعث می گردد که کارآموز (شاگرد) زیر نظر یک استاد هنرمند کار کند.

روش های سمعی و بصری

در روش های سمعی و بصری؛ فیلم، تلویزیون مداربسته، نوارهای ویدئویی و دیگر دستگاه های الکترونیکی مورد بهره گیری قرار می گیرند. کاربرد این دستگاه ها یا وسایل بسیار متداول و اثربخش می باشد.

آموزش از راه دور

در زمان کنونی شرکت ها از آموزش از راه دور بهره گیری می کنند، یعنی مربی یا کسی که آموزش            می دهد در یک مرکز قرار می گیرد و کارآموزان به صورت گروهی در نقاط دورافتاده با بهره گیری از تلویزیون آموزش می بینند.

با یک چرخش کوچک از آموزش تلویزیونی، بعضی از شرکت ها به صورتی موفقیت آمیز از تلفن بهره گیری می کنند.

آموزش از طریق تشکیل میزگرد از راه دور

تشکیل میزگرد از راه دور به صورت یکی از راه های بسیار متداول درآمده می باشد که به آن وسیله به کارکنانی که، از نظر جغرافیایی، پراکنده اند، یا در نقاطی دور از مربی قرار دارند، آموزش می دهند. آموزش از راه دور را بدین گونه تعریف کرده اند: بهره گیری از دستگاه های سمعی و بصری برای پیوند دادن یا به هم رسانیدن دو یا چند گروه که در فاصله های دور از هم قرار دارند. بهره گیری از میزگرد از راه دور برای افراد این امکان را به وجود می آورد که با افراد یا کسان دیگری که در شهر یا کشور دیگری قرار دارند ( به صورت همزمان باچندین گروه در نقاط مختلف) ارتباط مستقر کنند. برای ایجاد این ارتباط از خط تلفن و ماهواره بهره گیری می گردد. سیستم مزبور به افراد و گروه ها اجازه می‌دهد که روابط متقابل حضوری با یکدیگر پیدا کنند.

با در نظر داشتن اینکه میزگرد از راه دوره،‌یک نوع ارتباط متقابل دیداری یا بصری می باشد، افراد بایستی پیش از اینکه در جلوی دوربین حاضر شوند، بسیاری از چیزها را در نظر داشته باشند. برای مثال، ازآنجا که آموزش از راه دور انجام می گردد، مساله مهم این می باشد که از پیش یک جدول یا برنامه آموزشی تهیه گردد، به گونه ای که کارآموزان بتوانند نکات اصلی را پیگیری نمایند و به سلسله مراتب گفته های مربی توجه خاص نمایند.

[1] On-the-Job Trraining (OJT)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش

مهمترین اهداف پژوهش حاضر عبارت می باشد از:

  1. تعیین وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  2. تعیین عملکرد فعلی مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  3. تعیین اندازه تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  4. مشخص کردن اولویت بندی مولفه های عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  5. ارائه راه کارهایی جهت بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بهره گیری از دوره های آموزش ضمن خدمت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان