عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

.  مدل نهاده پر بازده:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اشتیاق شدید در پذیرش مدل نهاده پربازده ، وتبدیل آن به یک مکتب اقتصادی مرهون گسترش مطالعاتی می باشد که نرخ بالای بازده گذاری های عمومی در تحقیقات کشاورزی را گزارش می کردند . هم چنین مرهون کوشش هایی بود که برای توسعه گونه های مختلف غله پر بازده مناسب برای مناطق گرمسیر به اقدام می آمد. نهاده های جدید پربازده را می توان در سه گروه طبقه بندی نمود:

1)ظرفیت موسسأت پژوهشی بخش های خصوصی وعمومی برای ایجاد دانش فنی جدید

2) ظرفیت بخش های صنعتی برای توسعه ، تولید وبازار رسانی نهاده های فنی جدید

3) ظرفیت زارعان در کسب دانش جدید وبکار بستن مؤثر نهاده های جدید (همان ، ص127)

 

2-10-4. مدل جایگاه

این مدل در زمینه جغرافیایی کاربرد زیادی دارد و بر اثر تقاضای محصولات کشاورزی بخصوص از مراکز مصرف و شهری و به موفقیت عوامل تولید در زمینه توسعه کشاورزی خیلی توجه می کند و دقیقا نظریه فون تونن منطبق با این مدل می باشد . اساس نظریه بر این اصل می باشد که مراکز مصرف چگونه می تواند روی درجه فشردگی کشت و نوع محصول اثر بگذارد . (ورنون، روتان، 1378،ص51)

 

 

 

2-10-5.  مدل انتشار

مدل انتشار امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد ، بخش نوآوری و دستیابی به تکنولوژی های جدید و یافته های علمی از طریق مرکز یا خاستگاه اصلی انتشارممکن می باشد از یک کشور یا شهر به کشور یا شهر دیگر از یک آزمایشگاه به سایر نقاط پخش گردد که این نشر بر اثر جابجایی و انبساطی انجام می شود و مدل کشت محصولات کشت دوم نیز به همین صورت بوده می باشد که اول از یک خانواده در سطح روستا اقدام شده و بر حسب جایگاه اقتصادی که دارد کم کم به بیشتر روستاها و از آنجا به شهرستانهای مختلف در استان چاپ گردیده می باشد. دیده می گردد  که آغاز کند و بتدریج سریعتر شده می باشد و بر حسب اینکه اطلاع رسانی هر چه عمیق تر صورت بگیرد زمینه نوآوری در فعالیت های کشاورزی سریعتر خواهد بود . (همان،ص52)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش « مطالعه اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» می باشد . دیگر اهداف پژوهش عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و معضلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا