عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

فعالیت اقتصادی و توسعه بخش کشاورزی

در فعالیتهای اقتصادی یک جامعه روستایی بیشترین بخش که تأثیر آفرینی می نماید کشاورزی می باشد . علاوه بر آنکه خود کشاورزی دارای نقشهای پنهان زیادی می باشد . مانند :

1- تامین نیروی انسانی بخشهای دیگر اقتصادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- تامین غذا

3- ارزآوری

4- ایجاد سرمایه و پس انداز

5- بازار مصرف مناسب برای تولید محصولات صنعتی (مواد اولیه ومصرف کننده مواد صنعتی )

همچنین پیوند بین صنعت و کشاورزی هر چه بیشتر باشد قوی تر و بالعکس. مشکل عمده بخش کشاورزی در طی دوره های مختلف صنعت در زیر ساخت ها ی بخش کشاورزی و مسئله مالکیت زمین ها و خرد شدن اراضی و همچنین افزایش تعداد بهره برداران و وجود دلالان در زمان فروش محصول می باشد .( روتان،1378،ص43)

 

2-9. اهمیت توسعه روستایی

تأثیر و جایگاه روستاها در فرایندهای توسعه اقتصادی و سیاسی در مقیاس محلی ، منطقه ای ، ملی و بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی زیرا فقر گسترده[1] ، نابرابری فزاینده ، رشد سریع جمعیت ، بیکاری ، مهاجرت ، حاشیه نشینی شهری و غیره موجب در نظر داشتن توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری شده می باشد . به نظر مایکل تودارو ضرورت تقدم و در نظر داشتن توسعه روستایی نسبت به توسعه شهری به این علت نیست که اکثریت جمعیت جهان سوم در مناطق روستایی قرار دارند . بلکه به این علت می باشد که راه حل نهایی مسئله بیکاری شهری و تراکم جمعیت ، بهبود محیط روستایی می باشد که این امر با برقراری تعادل مناسب بین امکانات اقتصادی شهر و روستا و نیز ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت وسیع مردم در کوشش هایی که برای توسعه ملی انجام می شود امکان پذیر می باشد. همچنین توسعه روستایی عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد کم درآمد ساکن در روستاها و خود کفا ساختن آنها در طریقه توسعه اقتصادی و جوامع روستایی تعریف شده می باشد. در همین راستا از توسعه اقتصادی روستایی به عنوان عنصری حیاتی برای  توسعه ملی و راه حل نهایی مشکل بیکاری و تراکم جمعیت شهری دانسته می گردد که در اقدام به بهبود سطح زندگی روستاییان در ابعاد مختلف درآمد ، اشتغال ، آموزش بهداشت ، تغذیه ، مسکن و گسترش توانایی بخش روستایی در تثبیت و تسریع طریقه پیشرفت در طول زمان می انجامد. مایکل تودارو در مورد توسعه اقتصادی روستایی می گوید: توسعه روستایی بایستی در چارچوب تحولات ساختهای اقتصادی و اجتماعی نهادها و روابط فزاینده در مورد مناطق روستایی مورد مطالعه قرار گیرد . هدفهای توسعه روستایی می تواند عموماً به رشد کشاورزی و اقتصادی محدود گردد ، هدفهای فوق را بایستی بر حسب توسعه هدف گذاری نمود که از طریق مشارکت جهانی نیمی از افراد فقیر بتوانند تا سال 2015 از شرایط یاد شده خارج شوند. اعضای اسکاب[2] نیز در سال 1997 متعهد شدند که اقدامات لازم برای ریشه کن کردن فقر را تا سال 2010 انجام دهند. در ایران نیز برای مبارزه با فقر در قالب برنامه های توسعه طرح ساماندهی اقتصادی پیش بینی هایی صورت گرفته و چندین بار لایحه فقر زدائی تهیه و تنظیم شده که این تلاشها در نهایت به اقدامی موفق منجر نشده می باشد. از طرفی نتایج مطالعات انجام گرفته در سال های اخیر به حوضه های تصمیم گیری راه

 1- از دیدگاه فقر مطلق فرد یا خانواده ای در این رویکرد فقیر به شمار می رود که درآمد کافی برای برآورده ساختن نیازهای اولیه اش نداشته باشد پس در شناساندن فقر اولین گام معین کردن نیازهای اولیه می باشد.

[2] – کمسیون اجتماعی اقتصادی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش « مطالعه اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» می باشد . دیگر اهداف پژوهش عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و معضلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا