عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

جمعیت:

طبق قانون تقسیمات کشوری تمامی نقاطی که جمعیت آنها بیش از 10 هزار نفر باشد به عنوان نقطه شهری و نقاطی که کمتر از این تعداد جعیت داشته باشند روستا شناخته می­شوند (قانون تقسیمات کشوری، 15/4/1362).

معیار جمعیت به تنهایی به علت های مختلف نمی­تواند برای تعریف روستا و فرق آن از شهر کافی باشد، بعضی از علت های مهم در این زمینه عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با وجود اینکه تفاوت بسیار زیادی بین جمعیت­های بسیار کوچک و بسیار بزرگ از ابعاد مختلف می­تواند وجود داشته باشد، اما در مرز تقسیم جمعیتی سکونتگاهها این تفاوت چندان معنادار نیست؛ برای مثال بین یک روستای 100 نفری با یک شهر 500 هزار نفری کاملاً تفاوت هست که بخش مهمی از آن نیز به تعداد جمعیت مربوط می­گردد، اما بین یک روستای 8هزار نفری با یک شهر 12هزار نفری یا حتی 20هزار نفری تفاوت محسوسی که مربوط به عدد جمعیت باشد وجود ندارد.
با گذشتن تعداد جمعیت یک جامعه از یک مرز تعریف شده معین، ماهیت آن تغییر نمی­کند. چنان که یک روستای 9999نفری را با اضافه شدن چند نفر دیگر به آن و گذشتن از مرز جمعیت 10هزار نفر نمی­توان شهر تصور نمود. به همین ترتیب با تغییر ملاک جمعیتی شهر و روستا به ناگهان تعداد زیادی از روستاها جزء جمعیت شهری قرار می­گیرند، در حالی که تغییری در ماهیت و کارکردهای جامعه اتفاق نیفتاده می باشد عکس این مسئله نیز می­تواند اتفاق بیفتد.
تنوع گسترده در اندازه جمعیتی سکونتگاه­های شهری و روستایی از چند نفر تا بیش از 20میلیون نفر ارائه تعریفی مشخص از روستا و شهر یا تعیین ملاکی برای جدا کردن آنها از همدیگر را غیر ممکن می­سازد و این مسئله هم در بعد زمانی و هم در مکانی و منطقه­ای مصداق دارد.
استثناتی هم هست که بعضی از نقاط با جمعیت کمتر از 10هزار نفر به عنوان نقاط شهری محسوب می­شوند و بالعکس.
به علت های فوق و علت های متعدد دیگری که تصریح به آنها ممکن می باشد تکراری باشد، همه روستاشناسان و متخصصان برنامه ریزی روستایی به این نتیجه رسیده­اند که معیار جمعیتی به تنهایی نمی­تواند ملاک تعریف روستا و جدا کردن آن از شهر گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار