عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

بطور کلی مطالعات و تحقیقات زیادی درسطح دنیا مانند کشورهای چین ، هندوستان، ژاپن، فرانسه ،برزیل، کره و…انجام گرفته می باشد.و همچنین پژوهشهایی توسط سازمانهای جهانی مانند سازمان خواروبار و کشاورزی(F.A.O )دفتر بین المللی بیماریهای واگیر دامی(O.I.E)و به ویژه درلیون فرانسه درسال 1371 درانستیتوی ملی تحقیقاتی کشاورزی،برروی نژادها،بیماریها،چگونگی پرورش و تأثیر اقتصادی کرم ابریشم انجام گرفته می باشد.(اصلانی،1375،صص18-22).درایران نیز مطالعاتی توسط شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران و وزارت کشاورزی(معاونت امورواحدهای تولیدی و صنعت)انجام شده می باشد

خمامی زاده ، (1375) ، درکتاب صنعت نوغان درایران،در ارتباط با گونه های کرم ابریشم،وضعیت ابریشم ایران وگیلان،معضلات صنعت ابریشم،صنایع دستی وابسته به پیله کرم ابریشم،اهمیت بازرگانی ابریشم و بیماریهای کرم ابریشم را به رشته تحریر درآورده می باشد.

اصلانی ، (1375)، در کتاب خود تحت عنوان کرم ابریشم و بیماریهای آن،در ارتباط با تکنولوژی جدید پرورش کرم ابریشم ،بیماریهای کرم ابریشـــم و روش پیشگیری آنهــا صحبت کرده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نعمت نژاد، ،(1376) ،درکتاب خود تحت عنوان پرورش کرم ابریشم و مسائل مهم آزمایشگاهی آن ،در ارتباط با توتستان ،مشخصات کرم ابریشم،بیماریهای کرم ابریشم،ژنتیک کرم ابریشم و پرورش کرم ابریشم همچنین وضعیت جغرافیایی و وضغیت اقلیمی درخت توت و کرم ابریشم بیاناتی داشته می باشد.

اعتباری ،(1368)، در کتاب خود تحت عنوان اصول نوغانداری،در ارتباط با روشهای تولید نهال توت،عوامل مهم درزندگی ونمو درخت توت،روش های پرورش کرم ابریشم و برداشت پیله اشاراتی داشته می باشد.

ناظر عدل ،( 1368)، در کتاب خود تحت عنوان نگهداری کرم ابریشم، در ارتباط با پرورش کرم ابریشم از نظر اقتصادی،در ارتباط با توتستان،زمان پرورش کرم ابریشم که 6و حداکثر 8هفته طول می کشدو همچنین تاریخچه پرورش کرم ابریشم تبیین داده می باشد.

دراستان گیلان نیز مطالعاتی توسط شرکت پرورش کرم ابریشم و مدیریت جهاد کشاورزی گیلان انجام گرفته و مقالات مختلفی درفصلنامه پژوهشی ،فرهنگی،اجتماعی  فرهنگ گیلان توسط دکتر نیمروزی با عنوان مطالعه تاریخی صنعت تولید ابریشم دراستان گیلان که در ارتباط با ابریشم خام گیلان درعهد صفویه و مهمترین محصول  صادراتی به اروپا که سالانه 2800 عدل ابریشم خام صادر می شده می باشد و همچنین شرایط محیطی و اقلیمی مناسب برای تولید ابریشم خام نوشته شده می باشد.

خدیوی فرد،( 1376)  ، در کتاب خود تحت عنوان (( تاریخچه ابریشم درگیلان)) در ارتباط با تاریخچه پیدایش کرم ابریشم،راه ابریشم، ابریشم درزمانهای مختلف(دوره اشکانی،اسلامی،مغول،تیموری، صفوی، افشاریه، زندیه، قاجاریه وجمهوری اسلامی)بحث کرده می باشد و همچنین یک طرح پژوهشی ،کاربردی در ارتباط با مطالعه خصوصیات ژنتیکی  صفات اقتصادی  کرم ابریشم بومی ایران توسط میر حسینی در سال 1379 به انجام رسید که مجری آن دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا- شرکت سهامی کرم ابریشم ایران- بود که دراین طرح 5گروه ژنتیکی کرم ابریشم بومی ایران موردآزمون قرارگرفته می باشد که پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی آنها برآورد شده می باشد و ارزیابی آنها براساس مجموع استعداد اقتصادی آنها صورت گرفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش « مطالعه اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» می باشد . دیگر اهداف پژوهش عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و معضلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا