عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

– مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان

مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان بر سه اصل استوار می باشد :

 • سازمانها بایستی پویا و متحول باشند و آموزش مسئول حفظ و تقویت این پویایی می باشد .
 • هر شغل ماهیتی دارد و تمام مشاغل به تناسب از زمینه های ارتباطی خاص خود برخوردارند .
 • متغیر بودن تواناییهای مورد نیاز برای هریک از مشاغل در زمانهای مختلف
  ( شبلی , 1376 , ص 77)

ماهیت این مدل مطابق شکل زیر می باشد

نمودار (2-3)، شبلی , 1376

5- مدل رویکرد سیستمی به آموزش

این رویکرد  برتعیین اهداف آموزشی، تجارب یادگیری کنترل شده برای رسیدن به این اهداف تاکید دارد ، معیارهای عملکرد و ارزشیابی اطلاعات این رویکرد عبارتند از :

 • برای اصلاح مداوم فراگرد آموزش باز خورد را به کار می گیرد . از این دیدگاه برنامه های آموزشی هیچ گاه محصولات تمام شده نیستند . آنها با اطلاعاتی که نشان دهنده برآورده شدن اهداف آرمانی می باشد انطباق داده می گردد .
 • این رویکرد پیچیدگی های تعامل بین اجزا را شناسایی می کند .
 • این رویکرد یک چارچوب اجرایی برای برنامه ریزی وباقی ماندن و ادامه دادن به اهداف آرمانی را فراهم می آورد و در این چارچوب یک پژوهش و تعیین اینکه کدام برنامه در رسیدن به اهدافشان موفق بوده اند ضروری می باشد .
 • دیدگاه کل گرایانه دارد و یک مجموعه کلی از تعامل بین خرده سیستم ها می باشد .

آموزش وارزشیابی یک مرحله دیگر که شامل مقاصد آموزش می باشد دارد که شامل اعتباریابی آموزش به تبیین ذیل می باشد :

 • اعتبار آموزش ( یادگیرندگان در طول دوره آموزشی چه چیز را فرا می گیرند . )
 • اعتبار انتقال ( آیا آن چیز که در طول آموزش آموخته شده می باشد می تواند عملکرد سازمان را بهبود بخشد. )
 • اعتبار درون سازمانی (آیا عملکرد یک گروه جدید از یادگیرندگان با عملکرد گروه اصلی یادگیرنده همان برنامه آموزشی سازگار می باشد .)
 • اعتبار بین سازمانی ( آیا یک برنامه آموزشی اعتبار یابی شده در یک سازمان می تواند به گونه ای موفقیت آمیز در سازمان دیگر اجرا گردد .) ( گلدستین , 1992 , ص 21 )

پس , با در نظر داشتن مدلهای گوناگون ارائه شده درمورد مراحل و فرایند های آموزش درسازمان , فرایندی را که در سازمانهای مختلف تقریبا همه گیر می باشد وجامعیت دارد واجرا می گردد به قرار ذیل می باشد :

الف : تشخیص نیاز آموزشی

ب   : تدوین اهداف برنامه آموزشی

ج   : تعیین محتوای مورد نیاز برنامه آموزشی

د  : انتخاب روشهای آموزش

ذ  : اجرای برنامه آموزشی

            ه  : ارزشیابی برنامه آموزشی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش

مهمترین اهداف پژوهش حاضر عبارت می باشد از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. تعیین وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 2. تعیین عملکرد فعلی مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 3. تعیین اندازه تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 4. مشخص کردن اولویت بندی مولفه های عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 5. ارائه راه کارهایی جهت بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بهره گیری از دوره های آموزش ضمن خدمت

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان