عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیّرهای اصلی پژوهش

 

سرمایه گذاری خارجی: سرمایه گذاری عبارتست از جریان مخارجی که صرف افزایش یا تثبیت حجم سرمایه واقعی می گردد. در حقیقت تعریف دقیق تر، که شامل توصیف فوق نیز می گردد، عبارت می باشد از جریان مخارج اختصاص یافته به طرح های تولید کالاهایی که قصد مصرف فوری آنها در میان نباشد. این طرح های سرمایه گذاری ممکن می باشد به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی می باشد که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می گردد که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند. از این دو، عامل نخست به ضابطه ارزش حال خالص معروف می باشد و عامل دوم به بازده نهایی سرمایه گذاری نام دارد.(مولایی،1385،ص 182)

 

گردشگری:

گردشگری به جابجایی موقت مردم به مکانی خارج ازمحل زندگی وکارمعمولی شان اطلاق شده می باشد ببه طوری که مسافران درمدت اقامت درمقصد،فعالیت هایی انجام می دهندوبرای رفع نیازهای آنهاتسهیلات ویژه ای فراهم می گردد.انجمن گردشگری بریتانیا،گردش کوتاه مدت مردم درمکان هایی دورازمحل زندگی وکارانهاراگردشگری دانسته می باشد که افراددراین مدت فعالیت هایی رادرخلال اقامت خودانجام
میدهند،بازدیدهاوگردشهای روزانه یاگردش های دسته جمعی ازجمله این فعالیتها ست.

(beeton,2006,p:13)

 

1-6 قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی پژوهش ، مطالعه توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی می باشد .

قلمرو زمانی: پژوهش حاضر در سال 1390 به اجرا درمی­آید .

قلمرو مکانی: استان گیلان ، بخصوص منطقه آزاد انزلی

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب گردشگری

مطالعه اندازه امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب گردشگری

مطالعه راه های جذب سرمایه گذار خارجی