عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4- انواع طبقه بندی اجزای سرمایه فکری

اکثر محققان براساس پیشینه و موضوعات پژوهش برای خودشان طبقه بندی های مختلفی از سرمایه فکری دارند و به نظر نمی رسد هیچ فرمول یا قاعده خاصی که همه روشهای ارزیابی سرمایه فکری را در بر گیرد، وجود داشته باشد اما ما در ذیل این طبقه بندی ها را با نام محققین آنها ذکر می کنیم.

 • طبقه بندی Bontis در سال 1998 و 2000
 • طبقه بندی Stewart در سال 1997
 • طبقه بندی Goran Roos در سال 1997
 • طبقه بندی Amie Brooking
 • طبقه بندی Sveiby در سال 1997
 • طبقه بندی Eustace در سال 1997
 • طبقه بندی Edvinsson و Malone
 • طبقه بندی Chen و همکارانش
 • طبقه بندی Hannas و Lowendhal
 • طبقه بندی Petty و Guthrie
 • طبقه بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
 • طبقه بندی Lim و Dallimore در سال 2004
 • طبقه بندی Norton و Kaplan در سال 1992
 • و سایر طبقه بندیهای دیگر که ارائه شده

بونتیس (1998) آغاز به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری، و مشتری تصریح نمود و در سال 2000 طبقه بندی خود را بصورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی[1] و دارایی یا مالکیت معنوی عوض کرد. مقصود از سرمایه انسانی سطح دانش فردی می باشد که کارکنان یک سازمان را شامل می گردد که این دانش معمولاً بصورت ضمنی می باشد. مقصود از سرمایه ساختاری کلیه دارایی های غیرانسانی یا قابلیت های سازمانی[2] می باشد که برای برآورده کردن نیازهای بازار مورد بهره گیری قرار می گیرد و مقصود از سرمایه ارتباطی کلیه دانش به کار گرفته شده در روابط یک سازمان با محیط خود شامل مشتریان، عرضه کنندگان، مجامع علمی و غیره می باشد که به عقیده ایشان مهمترین جزء یک سرمایه فکری، سرمایه مشتری می باشد به این جهت که موفقیت یک سازمان در گرو سرمایه مشتری آن می باشد و مقصود از مالکیت معنوی، آن قسمت از دارایی های نامشهود می باشد که براساس قانون، مورد طرفداری و شناسایی قرار گرفته می باشد مانند کپی رایت، حق اختراع و حق امتیاز (بونتیس، 1998 و 2000).

استوارت (1997) طبقه بندی خود را بصورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری ارائه نمود. در این طبقه بندی، سرمایه انسانی در واقع کارکنان یک سازمان می باشد که مهمترین دارایی یک سازمان می باشد و مقصود از سرمایه ساختاری دانش قرار گرفته شده در فناوری اطلاعات و همه حق امتیازها و طرح­ها و مارک های تجاری می باشد و مقصود از سرمایه مشتری، اطلاعات مربوط به بازار می باشد که برای جذب و حفظ مشتریان بکار گرفته می گردد. این طبقه بندی تا حدودی با طبقه بندی اولیه بونتیس مشابه می باشد (استوارت، 1997).

روس و همکارانش (1997) نیز سرمایه فکری را به سه دسته سرمایه انسانی شامل شایستگی، طرز فکر و چابکی یا زیرکی فکری[1] و سرمایه ساختاری شامل همه ساختارها، فرایندها، مالکیت معنوی سازمانی و دارایی های فرهنگی و سرمایه ارتباطی شامل روابط با ذینفعان داخلی و خارجی یک شرکت تقسیم می کند. اما بعداً روس یک جزء سرمایه­ی دیگر بنام سرمایه بهبود و بازسازی[2] را به طبقه بندی خود افزود، که این سرمایه­ی آخر شامل حق اختراع های جدید و کوشش های آموزشی می باشد (بونتیس، 2000).

بروکینگ در طبقه بندی خود به دارایی های بشر محور و دارایی های زیر ساختاری و مالکیت فکری و دارایی های بازار تصریح کرده می باشد. مقصود از دارایی های بشر محور مهارتها، توانایی ها و تخصص و توانایی حل مشکل و سبک های رهبری می باشد. مقصود از دارایی های زیرساختاری همه تکنولوژی ها، فرایندها و متدولوژی هایی می باشد که یک سازمان را قادر به فعالیت می سازد. مقصود از مالکیت معنوی حق امتیاز و علایم یا مارک های تجاری و دانش فنی می باشد و مقصود از داریی های بازار برندها، مشتریان، وفاداری مشتریان و کانال های توزیع می باشد (بونتیس، 2000).

اسویبی (1997) طبقه بندی خود را بصورت ساختار داخلی، ساختار خارجی و شایستگی کارکنان ارائه کرده می باشد. این طبقه بندی، به نام طبقه بندی ناظر دارایی نامشهود[3] معروف می باشد. مقصود از شایستگی کارکنان، همان سرمایه انسانی مطرح شده در طبقه بندهای قبلی می باشد. مقصود از ساختار داخلی، سرمایه ساختاری یا سازمانی و مقصود از ساختار خارجی، سرمایه مشتری یا ارتباطی می باشد. البته بایستی توجه داشت که اسویبی چهار حوزه  کلیدی را، در سه جزء خود قرار داد که عبارتند از رشد، کارایی، پایداری و بازسازی و براساس این چارچوب یک سری شاخص استخراج نمود. شکل این طبقه بندی بصورت زیر می باشد (اسویبی، 1997).

[1] – Intellectual Agility

[2] – Renewal and Development Capital

[3] – Intangible Asset Monitor

[1] – Relational Capital

[2] – Organizational capatilites

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سازمانهایی از قبیل بانک که علاقمند به سرمایه گذاری روی سرمایه فکری در سازمان خود می باشند. می توانند با در نظر داشتن پژوهش های حاضر تعدادی از شاخص ها را به عنوان شاخص های موثر برای اولویت بندی سرمایه گذاری انتخاب نمایند. (به نوعی کوشش می کنیم تا اندازه ریسک سرمایه گذاری بر روی شاخص های سرمایه فکری را کاهش دهیم) این پژوهش می تواند پایه ای برای تحقیقات گروه در خصوص رتبه شاخص ها در سایر سازمانها و نقطه شروعی برای روش جدید سنجش سرمایه فکری با تکیه به وزن دهی شاخص ها براساس اولویت بندی آنها باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق در انجام این پژوهش اهدافی که متصور می باشد به گونه اختصار به تبیین زیر می باشد:

– تعیین مهمترین شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیردولتی

1) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه انسانی در بانکهای دولتی و غیردولتی

2) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه مشتری در بانکهای دولتی و غیردولتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه ساختاری در بانکهای دولتی و غیردولتی

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید