اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- مرور مختصر بر مسأله، هدف و چگونگی اجرای پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سازمانها برای اینکه بتوانند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و خلق ارزش بکنند بایستی علاوه بر داراییهای مشهود خود داراییهای نامشهود از آنجمله سرمایه فکری را نیز شناسایی، اندازه گیری، گزارشگری و مدیریت بکنند. بانکها نیز با در نظر داشتن محیط ریسک بالایی که دارند (عدم اطمینان بالا و بحرانهای بزرگ) بایستی در صحنه رقابت باقی بمانند و سرمایه فکری، که از طریق یکپارچه کردن نظام مند دانش ایجاد می گردد در مورد بانکها بیشتر صدق می کند زیرا دانش مورد نیاز برای عملیات بانکداری به علت های زیر اهمیت زیادی نسبت به صنایع دیگر داشته و پیچیده تر می باشد.

1- بر عکس مدیران بخش تولیدی که هدف اصلی آنها سود آوری می باشد، مدیران سازمانهای خدماتی بیشتر اهداف چندگانه را دنبال می کنند.

2- حتی اگر بخش تولیدی و خدماتی ورودی های کاری یکسانی مانند (منابع انسانی، دانش، پول، مواد خام و کارخانه) را به کار گیرند، بخش خدمات بهره گیری بیشتری از دو منبع انسانی و دانش دارند لذا بانکها بایستی بیشتر به سرمایه فکری توجه نمایند.

با در نظر داشتن وجود شاخص­های متعدد و عدم امکان سرمایه گذاری بر روی همه شاخص­های سرمایه فکری، سازمانها مجبور به انتخاب چند شاخص موثرتر از میان شاخص­ها هستند و از طرفی شناخت نامناسب شاخص­ها ممکنست این سرمایه­گذاری را با شکست یا عدم بازدهی مناسب مواجه نماید.

همچنین سنجش دقیق سرمایه فکری دغدغه پژوهشگران در حال حاضر بوده و محاسبه همه شاخص­ها و ارزشگذاری روی آنها دشوار می باشد به همین دلیل و نیاز مبرمی در انتخاب یکسری شاخص­های با اهمیت و تاثیرگذار نسبت به سایر شاخص­ها می­باشد تا براساس آن بتوان برآورد نزدیکی از ارزشگذاری سرمایه فکری ارائه نمود. این پژوهش بر آن می باشد که شاخص­هایی ارائه نماید تا سازمانهای مشتاق به سرمایه­گذاری در سرمایه فکری با بهره گیری از آن فعالیت خود را روی عناصر با اولویت بیشتر متمرکز نماید.

با در نظر داشتن عنوان پژوهش (اولویت بندی شاخص­های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیر دولتی)، آغاز از طریق مطالعه مقالات اینترنتی و مجلات مربوطه و مقالات و سمینارهای مطرح شده و با بهره گیری از پرسشنامه معروف و استاندارد بونتیس، شاخص­های لازم شناسایی شده و سپس با تهیه پرسشنامه­ای به همین مقصود از  بین این شاخص­ها، شاخص های مناسب بانکها توسط کارشناسان و خبرگان بانکها انتخاب گردید و در مرحله دوم شاخص های منتخب طی پرسشنامه ای دوباره در اختیار کارشناسان و خبرگان بانکها قرار گرفت و اهمیت آنها مشخص گردید.

در این مرحله، مشکل ترتیب و اولویت بندی این شاخص­ها بود که پس از ارزیابی روشها و تکنیکهای موجود جهت رسیدن به پاسخ، روش [1]AHP  به عنوان مناسب­ترین روش انتخاب گردید.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع ترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه می باشد زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مسئله را بصورت سلسله مراتبی فراهم می کند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد.

این پژوهش از جهت روش استنتاج توصیفی- تحلیلی و از جهت طرح پژوهش پیمایشی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.

با در نظر داشتن انتخاب روش AHP جهت ارزیابی عوامل در این پژوهش برای شناسایی معیارهای تاثیرگذار بر گزینه­ها جهت رسیدن به هدف، با نظرسنجی از متخصصین و مطالعات کتابخانه­ای انجام یافته، سه غیر از سرمایه انسانی، سرمایه ی مشتری، سرمایه ساختاری به عنوان معیارهای تاثیرگذار در سطح دوم انتخاب شدند.

جهت تعیین اولویت و ترتیب عوامل با روش AHP ماتریس­های مقایسه­ای تشکیل شده و جهت تعیین سازگاری مقایسه­ها با بهره گیری از فرمول نرخ سازگاری، دامنه سازگاری کلیه مقایسه­ها، محاسبه گردید که نتایج حاصله موید این مطلب بوده که مقایسه­های زوجی انجام شده از سازگاری مناسبی برخوردار بوده می باشد.

[1]-Analytic Hierarchy Process

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سازمانهایی از قبیل بانک که علاقمند به سرمایه گذاری روی سرمایه فکری در سازمان خود می باشند. می توانند با در نظر داشتن پژوهش های حاضر تعدادی از شاخص ها را به عنوان شاخص های موثر برای اولویت بندی سرمایه گذاری انتخاب نمایند. (به نوعی کوشش می کنیم تا اندازه ریسک سرمایه گذاری بر روی شاخص های سرمایه فکری را کاهش دهیم) این پژوهش می تواند پایه ای برای تحقیقات گروه در خصوص رتبه شاخص ها در سایر سازمانها و نقطه شروعی برای روش جدید سنجش سرمایه فکری با تکیه به وزن دهی شاخص ها براساس اولویت بندی آنها باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق در انجام این پژوهش اهدافی که متصور می باشد به گونه اختصار به تبیین زیر می باشد:

– تعیین مهمترین شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیردولتی

1) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه انسانی در بانکهای دولتی و غیردولتی

2) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه مشتری در بانکهای دولتی و غیردولتی

3) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه ساختاری در بانکهای دولتی و غیردولتی

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

پایان نامه - تز - رشته حسابداری