عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های 1380 – 1390

قسمتی از متن پایان نامه :

1-6- متغیرهای پژوهش و شاخص­های اندازه­گیری آن­ها

1-6-1- متغیر وابسته

متغیر وابسته متغیری می باشد که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن می باشد، به بیانی دیگر یک متغیر اصلی می باشد که در قالب یک مسأله برای پژوهش مورد مطالعه قرار میگیرد(خاکی،1388). متغیرهای وابسته در این پژوهش عبارتند از: اولین متغییر وابسته، اندازه سپرده هایی که مشتریان به بانک ها میسپارند که این سپرده ها شامل سپرده های دیداری، پس انداز، سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت و سایر سپرده ها می باشد، دومین متغییر وابسته در این پژوهش، اندازه تسهیلاتی می باشد که به مشتریان بانک ها پرداخت میشود که این تسهیلات نیز شامل تسهیلات اعطایی به بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، بازرگانی، خدمات و صادرات میباشد و سومین متغییر وابسته در پژوهش حاضر، اندازه سود یا زیانی که بانک ها در نتیجه کسر کردن هزینه های بانک ها از مجموع درآمدهای مشاع و غیر مشاع بانک ها بدست می آورند میباشد. مقدار سپرده، تسهیلات و سود و زیان بانک ها با بهره گیری از کتاب ها و گزارشاتی که بانک مرکزی بابت گزارش عملکرد نظام بانکی در سال های مختلف منتشر کرده می باشد جمع آوری شده می باشد.

1-6-2- متغییر مستقل

متغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیتی می باشد که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری میشود و مقادیری را میپذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر وابسته نظاره گردد(خاکی،1388). متغیرهای مستقل پژوهش، سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات سیستم بانکی کشور می باشد که در این پژوهش برای تعیین اندازه سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات، تعداد کارت های بانکی صادر شده، تعداد خودپردازها، تعداد پایانه های شعب و تعداد پایانه های فروش که طی سال های 1380 تا 1390 در بانک های جمهوری اسلامی ایران مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد را در نظر گرفته ایم. تعداد کارت های بانکی صادر شده و همچنین تعداد خودپردازها و پایانه های شعب و پایانه های فروش نیز از کتاب ها و گزارشاتی که بانک مرکزی بابت گزارش عملکرد نظام بانکی در سال های مختلف منتشر کرده می باشد جمع آوری شده می باشد.

1-6-3- متغییرهای کنترل

برای مطالعه دقیق اثر متغیرهای مستقل بر عملکرد سیستم بانکی کشور از چند متغیر کنترلی که ممکن می باشد بر بهبود عملکرد نظام بانکی موثر باشد بهره گیری نموده­ایم:

شاخص تمرکز بازار بانک(IMC): تمرکز بازار بانک یکی از جنبه ها و ابعاد مهم ساختار بازار بانکی می باشد که شاید مهم ترین متغیر ساختاری اثرگذار بر عملکرد بانک ها به شمار می آید. برای اندازه گیری تمرکز، پژوهشگران در کارهای تجربی خود از شاخص های مختلفی بهره گیری میکنند. در این پژوهش از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن بهره گیری کرده ایم که به صورت زیر محاسبه میشود.

اندازه بانک(BSIZE): اندازه بانک یکی دیگر از متغییرهای ساختاری اثر گذار بر عملکرد بانک هاست. ارتباط اندازه بانک با عملکرد بانک بدین لحاظ می باشد که بانک های بزرگتر در مقایسه با بانک های کوچکتر به لحاظ داشتن فرصت های بیشتر در جایگاه های بهتری قرار میگیرند و دارای عملکرد بهتری میشوند.

کل دارایی های بانکi  در سال t Bsize =                                                                                                                     

از دو متغیر بالا به عنوان متغیرهای کنترل پژوهش بهره گیری خواهد گردید. دلیل ارائه این متغیرها به عنوان متغیرهای کنترل در فصل سوم پژوهش ذکر خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محوری و اطلاعات محوری می باشد. با در نظر داشتن حجم کلان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات در کشور، در نظر داشتن سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی بهره وری بهره گیری از فناوری اطلاعات امری لازم و ضروری می باشد. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی ارزیابی بهبود کیفیت خدمات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک های جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنایی برای مطالعه برنامه ریزان و رهنمودی برای درک بهتر این ارزیابی، به مطالعه نکات قابل تامل در مورد بانکداری الکترونیک در ایران میپردازد (قدسی،1387).

هدف اصلی                     

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته هدف اصلی در این پژوهش این می باشد که به مطالعه تاثیر اجزاء و عوامل فناوری اطلاعات در زمینه بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور بپردازیم.

اهداف فرعی

1-مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم سپرده های بانکی

2-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سپرده های بانکی

3-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم سپرده های بانکی

4-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم سپرده های بانکی

5- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم تسهیلات پرداختی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم تسهیلات پرداختی

7-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم تسهیلات پرداختی

8-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم تسهیلات پرداختی

9- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر اندازه سود و زیان بانکی

10- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر اندازه سود و زیان بانکی

11- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر اندازه سود و زیان بانکی

12- مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر اندازه سود و زیان بانکی

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری