عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

1- 9- تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی پژوهش

فرایند سلسله مراتبی: یک روش تصمیم‌گیری می باشد که توسط پروفسور آل ساعتی در سال 1970 ارائه گردید و طی آن می‌توان تصمیمات وابسته به فاکتورهای مختلف و یا تصمیمات چند معیاره اتخاذ نمود. اساس این روش بر ساختن درخت سلسله مراتبی و انجام مقایسات زوجی استوار می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرمایه فکری: سرمایه فکری مالکیت دانش، تجربه کاربردی، تکنولوژی سازمانی، روابط با مشتری و مهارت‌های حرفه‌ای می باشد که برای سازمان جنبه رقابتی در بازار را فراهم می کند.

طرفداران مکتب مبتنی بر دانش درمورد مزیت رقابتی بحث می‌کنند که یک سازمان می‌تواند پیروز یک نبرد رقابتی گردد ، فقط اگر دارای دانش مناسبتر از رقبایش باشد. یکی از طبقه‌بندی‌های مهم اخیر دانش ناشی از سرمایه فکری یک سازمان که پذیرش عمومی وسیعی داشته و مورد قبول جامعه آکادمیک قرار گرفته با اجزای سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری (ارتباطی) می باشد.

سرمایه انسانی: شاخصی بر مبنای سرمایه انسانی می باشد و سرمایه انسانی نیز شامل ذخیره دانش اعضای یک سازمان می‌باشدکه شامل شایستگی‌ها و طرز فکر کارکنان می باشد. سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان می باشد. سرمایه انسانی به عنوان مبنای سرمایه فکری تصریح به عواملی نظیر دانش ، مهارت ، قابلیت ، و طرز تلقی کارکنان دارد که منتج به بهبود عملکرد می گردد، بعبارت دیگر چیزی که مشتریان تمایل دارند در قبال آن پول بپردازند و موجب ایجاد سود برای سازمان می گردد.

سرمایه انسانی سبب شده که سازمان‌ها تا حد زیادی به دانش و مهارت‌های کارکنان‌شان برای ایجاد درآمد و رشد و همچنین ، بهبود کارایی و بهره‌وری متکی شوند.

سرمایه ساختاری/ سازمانی: شاخصی بر مبنای سرمایه ساختاری می باشد. سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان می گردد که در برگیرنده پایگاه‌های داده، نمودارهای سازمانی، فرآیندها، راهبردها، برنامه‌های اجرایی، و هر آن چیز که که ارزش‌اش برای سازمان بالاتر از ارزش مادی‌اش می باشد (روس، 1997). سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی در تعامل با یکدیگرند و به سازمان‌ها کمک می‌کنند که به گونه متناسب مشتریان را شکل و توسعه داده  و به کار گیرند.

سرمایه مشتری/ ارتباط‌ای: شاخصی بر مبنای سرمایه ارتباطی می باشد و سرمایه ارتباطی عبارت می باشد از دانش به کار گرفته شده در کانال‌های بازاریابی و روابط مشتری یک سازمان. سرمایه مشتری که به عنوان یک پل و واسطه در فرآیند سرمایه فکری اقدام می کند، عامل تعیین کننده اصلی در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازاری و در نتیجه، عملکرد کسب و کار سازمان می باشد (استوارت، 1997). پس رشد سرمایه مشتری به طرفداری از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بستگی دارد. بعبارتی اگر سرمایه انسانی و ساختاری رشد یابد سرمایه مشتری نیز رشد می‌یابد.

1- 10- ساختار پژوهش

فصل اول شامل اظهار مسئله و چارچوب نظری پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش، تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی و ساختار پژوهش می‌باشد.

فصل دوم شامل ، ادبیات و پیشینه پژوهش می‌باشد. در این فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی، تحقیقات مختلفی که در ارتباط با موضوع انجام گرفته، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

فصل سوم ، روش اجرای پژوهش را مورد بحث قرار می‌دهد. در این فصل آغاز تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و سپس روش پژوهش شامل جامعه و نمونه آماری پژوهش، قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی پژوهش ، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات اظهار شده می باشد.

فصل چهارم، تجزیه و تحلیل اطلاعات را مورد بحث قرار می دهد. در این فصل ضمن ارائه داده های جمع آوری شده پژوهش، نتایج حاصل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

فصل پنجم، شامل ارائه یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سازمانهایی از قبیل بانک که علاقمند به سرمایه گذاری روی سرمایه فکری در سازمان خود می باشند. می توانند با در نظر داشتن پژوهش های حاضر تعدادی از شاخص ها را به عنوان شاخص های موثر برای اولویت بندی سرمایه گذاری انتخاب نمایند. (به نوعی کوشش می کنیم تا اندازه ریسک سرمایه گذاری بر روی شاخص های سرمایه فکری را کاهش دهیم) این پژوهش می تواند پایه ای برای تحقیقات گروه در خصوص رتبه شاخص ها در سایر سازمانها و نقطه شروعی برای روش جدید سنجش سرمایه فکری با تکیه به وزن دهی شاخص ها براساس اولویت بندی آنها باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق در انجام این پژوهش اهدافی که متصور می باشد به گونه اختصار به تبیین زیر می باشد:

– تعیین مهمترین شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیردولتی

1) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه انسانی در بانکهای دولتی و غیردولتی

2) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه مشتری در بانکهای دولتی و غیردولتی

3) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه ساختاری در بانکهای دولتی و غیردولتی

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید