عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1- مقدمه

گام نهایی پژوهش، از اصلی­ترین و بنیادی­ترین مراحل انجام آن می­باشد. تجزیه و تحلیل دقیق و نتیجه­گیری درست از داده­های جمع آوری شده بدین دلیل که مبنایی برای برنامه ریزی­های آتی در جامعه مورد پژوهش قرار می­گیرند از اهمیت دوچندانی برخوردار می­باشند. در واقع نتیجه­های بدست آمده بایستی آن چنان مستند و قابل تشریح باشند که جامعه مورد پژوهش بدرستی و صحت آنها اعتماد داشته تا برای اصلاح نواقص و کاستی­ها با در نظر داشتن نتیجه­های بدست آمده برنامه ریزی جامعی انجام داده و به نتیجه­های قابل پیش­بینی دست یابند.

در فصل اول پژوهش کوشش شده با اظهار مقدمه ای به کلیات طرح پژوهش و سپس به اظهار مسئله و چارچوب نظری و علت های و اهمیت و ضرورت و اهداف پژوهش پرداخته گردد.

در فصل دو پژوهش در مورد سرمایه فکری مزایا و معایب و انواع آنها و همچنین اظهار مهمترین تئوریهای موجود در این ارتباط اشاراتی صورت پذیرفت. ضمن اینکه مهمترین مفاهیم مورد بحث در این پژوهش یعنی سرمایه فکری، سرمایه انسانی، ارتباطی (مشتری) و ساختاری مورد تبیین و بسط قرار گرفت.

سپس فرایند تحلیل سلسله مراتبی مورد بحث قرار گرفت و طی آن به ذکر انواع حالتهای تصمیم­گیری، اصول فرایند سلسله مراتبی، و مزایا و محدودیتهای آن نیز پرداخته گردید. همچنین با مروری کوتاه بر فرایند سلسله مراتبی، علت بهره گیری و ارتباط آن با سرمایه فکری مطالعه گردید.

بخش دیگر فصل دوم به مروری بر تحقیقات انجام شده در خصوص سرمایه فکری اختصاص داده شده می باشد. در این بخش به تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور تصریح گردید.

در فصل سوم به موازات مطالعات و بررسیهای کتابخانه­ای، اقدامات عملی و میدانی پژوهش انجام گرفت. در این فصل ضمن مطرح کردن موضوع پژوهش، روش پژوهش و موانع و محدودیتهای آن ذکر گردید و در ادامه به طراحی پرسشنامه­های مورد نیاز در ارتباط با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی پرداخته گردید.

در فصل چهارم که به نوعی مهمترین فصل پژوهش می باشد مطالعه­ها و محاسبات مورد نیاز جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش نشان داده شده می باشد. در این فصل پرسشنامه­های مربوط به تکنیک تحلیل سلسله مراتبی جمع­آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج ارائه گردیده می باشد. جهت انجام محاسبات در این فصل از نرم افزار EXCEL و SPSS بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سازمانهایی از قبیل بانک که علاقمند به سرمایه گذاری روی سرمایه فکری در سازمان خود می باشند. می توانند با در نظر داشتن پژوهش های حاضر تعدادی از شاخص ها را به عنوان شاخص های موثر برای اولویت بندی سرمایه گذاری انتخاب نمایند. (به نوعی کوشش می کنیم تا اندازه ریسک سرمایه گذاری بر روی شاخص های سرمایه فکری را کاهش دهیم) این پژوهش می تواند پایه ای برای تحقیقات گروه در خصوص رتبه شاخص ها در سایر سازمانها و نقطه شروعی برای روش جدید سنجش سرمایه فکری با تکیه به وزن دهی شاخص ها براساس اولویت بندی آنها باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق در انجام این پژوهش اهدافی که متصور می باشد به گونه اختصار به تبیین زیر می باشد:

– تعیین مهمترین شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیردولتی

1) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه انسانی در بانکهای دولتی و غیردولتی

2) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه مشتری در بانکهای دولتی و غیردولتی

3) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه ساختاری در بانکهای دولتی و غیردولتی

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

پایان نامه - تز - رشته حسابداری