اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-1- سرمایه انسانی

سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان می باشد (اولو[1]، 1999). بونتیس سرمایه انسانی را به عنوان قابلیت جمعی یک سازمان برای استخراج بهترین راه حل ها از دانش افرادش توصیف می کند (بونتیس، 1998).

همچنین بونتیس در سال 1999، بحث می کند که سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش کارکنان و منابع انسانی یک سازمان می باشد. او معتقد می باشد که سرمایه انسانی یک منبع نوآوری و نوسازی استراتژیک می باشد (بونتیس، 1999). روس و دیگران (1997) نیز بحث می کنند که کارکنان، سرمایه فکری را از طریق شایستگی، توجه و چالاکی فکری شان ایجاد می کنند به بیانی دیگر، شایستگی شامل مهارت ها و تحصیلات افراد می باشد، در حالی که توجه، در برگیرنده جزء رفتاری کارکنان می باشد. چالاکی فکری، فرد را به تغییر رویه ها و تفکر در مورد راه حل های نوآورانه مسائل قادر می سازد. بروکینگ نیز معتقد می باشد که دارایی یک سازمان شامل مهارت ها، تخصص، توانایی حل مساله و سبک های رهبری می گردد (بروکینگ، 1996).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چن و همکارانش (2004) همچنین بحث می کنند سرمایه انسانی به عنوان مبنای سرمایه فکری تصریح به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت و طرز تلقی کارکنان دارد که منتج به بهبود عملکرد می گردد و مشتریان تمایل دارند در قبال آن پول بپردازند و ایجاد سود برای سازمان می گردد. به علاوه این دانش و مهارت، در ذهن کارکنان جای دارد، بدین معنی که ذهن آنها حامل دانش و مهارت می باشد. اگر دانش کارکنان توسط سازمان به کار گرفته نشود، دانش و مهارت آنها نمی تواند فعال گردد، یا بصورت ارزش بازاری در آید. اگرچه در یک سازمان یادگیرنده، کارکنان به عنوان مهمترین دارایی در نظر گرفته می شوند، با این تفاصیل آنهادر تملک سازمان نیستند و دوران برده داری به سر آمده می باشد (استوارت، 1997). اما هنوز یک بحث داغ این می باشد که آیا دانش جدید ایجاد شده توسط کارکنان متعلق به سازمان می باشد یا خیر؟

سرمایه انسانی سبب شده می باشد که سازمان ها تا حد زیادی به دانش و مهارت های کارکنان شان برای ایجاد در آمد و رشد و همچنین بهبود کارایی و بهره وری متکی شوند (وست و فالن[2] 1997). منافع قابل توجهی را می توان از اطلاعات بیشتر درمورد سرمایه انسانی بدست آورد و براساس این اطلاعات می توان منابع انسانی را به گونه مؤثرتری در درون سازمان ها تخصیص داد و شکاف های مهارتی و توانایی های منابع انسانی را به آسانی تشخیص داد. به علاوه سرمایه انسانی تسهیل کننده تهیه اطلاعات جامع تر برای سرمایه گذاران بالقوه می باشد.

با وجود اهمیت روزافزون سرمایه انسانی اکثر سازمان ها هنوز طبق سیاق سنتی، پولی را که برای توسعه منابع انسانی صرف می کنند در صورت حساب های مالی به عنوان یک قلم هزینه، نه یک سرمایه گذاری گزارش می کنند (جاهانسون، 1998، روس لندر[3]، 1997). پس یک پیامد مهم رویه های گزارش دهی مدیریت سنتی این می باشد که شرکت ها ممکن می باشد راغب به کاهش سرمایه گذاری در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی شان شوند.

[1] – Olve

[2] – West & Fallen

[3] – Johanson & Roselender

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سازمانهایی از قبیل بانک که علاقمند به سرمایه گذاری روی سرمایه فکری در سازمان خود می باشند. می توانند با در نظر داشتن پژوهش های حاضر تعدادی از شاخص ها را به عنوان شاخص های موثر برای اولویت بندی سرمایه گذاری انتخاب نمایند. (به نوعی کوشش می کنیم تا اندازه ریسک سرمایه گذاری بر روی شاخص های سرمایه فکری را کاهش دهیم) این پژوهش می تواند پایه ای برای تحقیقات گروه در خصوص رتبه شاخص ها در سایر سازمانها و نقطه شروعی برای روش جدید سنجش سرمایه فکری با تکیه به وزن دهی شاخص ها براساس اولویت بندی آنها باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق در انجام این پژوهش اهدافی که متصور می باشد به گونه اختصار به تبیین زیر می باشد:

– تعیین مهمترین شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیردولتی

1) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه انسانی در بانکهای دولتی و غیردولتی

2) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه مشتری در بانکهای دولتی و غیردولتی

3) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه ساختاری در بانکهای دولتی و غیردولتی

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید