عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

توسعه بخش کشاورزی و طریقه بهبود زندگی روستائیان بایستی یکی از مسائل اساسی برنامه های توسعه اقتصادی باشد. دستیابی به توسعه ای متناسب بدون توسعه بخش کشاورزی غیر ممکن می باشد. بویژه اگر توسعه اقتصادی و اجتماعی در مفهوم جدا شدن از وابستگی ها و به نوع رسیدن به خودکفایی مطرح گردد.

رسیدن به خود کفایی  لازمه بهبود وضعیت اقتصادی می باشد لازم می باشد تا در روستاها  کارهایی رواج یابد تا وضعیت اقتصادی را بهبود دهد به همین دلیل فعالیتهایی مانند پرورش کرم ابریشم در کنار سایر فعالیت های اقتصادی در سالهای اخیر موجب بهبود  درآمد روستائیان می گردد

این  پژوهش به مقصود مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا انجام شده می باشد هدف این پژوهش مطالعه اثرات اقتصادی تولید و پرورش کرم در اقتصاد خانوارهای روستایی می پردازد روش پژوهش توصیفی و تحلیل بوده و برای جمع اوری اطلاعات از رونهای کتابخانه ای و میدانی بهره گیری شده می باشد. برای جمع آوری اطلاعات در کنار مطالعات کتابخانه به تکمیل پرسشنامه از خانوارهای روستایی اقدام شده می باشد نحوه انتخاب حجم نمونه جدول استاندارد مورگان و تعداد آن 379 خانوار می باشد که بصورت تصادفی تکمیل گردیده و نتایج بدست آمده نشان می دهد با در نظر داشتن اینکه مدت پرورش کرم ابریشم یک دوره 45 روزه می باشد و اندازه هزینه آن نسبت به فعالیتهای دیگر کمتر می باشد پس درآمد خوبی را برای خانوارها ایجاد  می کند و افراد روستایی علاقمند هستند که به این شغل بپردازند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش « مطالعه اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» می باشد . دیگر اهداف پژوهش عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و معضلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا