عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

برنامه ریزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در دست داشتن اطلاعات مفید حاصل از تشخیص یا مطالعه ، زمان آن خواهد بود که به تدوین یک برنامه پرداخت . با در نظر داشتن ماهیت این اقدام ، برنامه ریزی نیازی مسلم و روشن می باشد . اجرای موفقیت آمیز یک فرآیند اساسی جدید مدیریت ، نیازمند شیوه ی به هم پیوسته ، منظم و سیستماتیک می باشد و نمی توان آن را به گونه غریزی انجام داد .

یکی از اولین موضوعات برنامه ریزی ، انجام یک طرح آزمایشی می باشد . در یک سازمان بزرگ چندین واحدی ، به مقصود کسب تجربه در فرآیند اجرا ، غالباً مفیدتر این می باشد که بر اساس یک طرح آزمایشی اقدام نمود . به این شکل ، هزینه شکست کمتر بوده و تجربه ی بدست آمده در اشاعه ی فرآیند در سرتاسر سازمان ، بسیار گرانبهاست .

بعضی معیارهای گزینش واحد مناسب برای این فعالیت به تبیین زیر می باشد :

تمایل مدیریت در طرفداری از یک کوشش بلند مدت

سبک مدیریت مردم گرا

روابط رضایت بخش مدیریت و اتحادیه

تاریخچه ی موفقیت فعالیتهای گذشته

جو سالم سازمانی

فقدان معضلات سازمانی یا مربوط به بازار که موجب اختلال در توجه مدیریت می شوند .

فرآیند توسعه ی طرح – چه به عنوان تلاشی گسترده در سطح سازمان و چه به صورت آزمایشی – بایستی افرادی از حوزه های گوناگون کارکردی و از سطوح چندگانه ی سازمانی را در بر گیرد . هرچه افراد بیشتری به کار گرفته شوند و هر چه رأی دهندگان بیشتری وجود داشته باشند ، نتایج بهتر خواهد بود . چنان که در زمینه ی سایر عناصر فرآیند نیز چنین می باشد .

طرح اجرایی به جای داشتن یک لیست منفرد از فعالیتهای متوالی ، بایستی مشتمل بر عملیات چندگانه باشد . مسیرهای متفاوت را می توان همزمان دنبال نمود و البته بایستی هم به چنین کاری پرداخت . بدین سان زمان اجرا کاسته شده ، فعالیتهای قابل رؤیت در سازمان افزایش می یابد(Armstrong, 2006) .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده مذکور، فرضیه اصلی پژوهش را می توان به صورت زیر نگارش نمود:

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر می باشد.

فرضیه های اخص:

  1. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  2. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.
  3. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  4. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  5. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  6. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.

مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران