عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فعالیتهای اقتصادی عبارتست از مجموعه فعالیت ها ی فردی و اجتماعی که در محیط روستا و به مقصود گذران زندگی و تامین رفاه مادی روستائیان به وقوع می  پیوندد و در کل اقتصاد روستا را تشکیل می دهددر هر جامعه ای با در نظر داشتن زمان و سیاست های کلی جهان و جامعه در حال تغییر و تحول می باشد.

امروزه در نظر داشتن  اهمیت تولیدات کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت در نظر داشتن ابعاد اقتصادی تولید امری اجتناب ناپذیر می باشد. عدم آگاهی کشاورزان در این زمینه می تواند خطر بزرگی  را متوجه اقتصاد کشاورزی و دیگر بخشهای تولید وارد کند . به مقصود نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاستهای مطلوب و برخورداری از منابع کافی ، بایستی تولید کشاورزی به گونه ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را بر آورده سازد.

علاوه بر طرف کردن نیازهای جامعه لازم می باشد تا درآمد کشاورزان را افزایش دهد . پرورش کرم ابریشم مانند فعالیتهایی می باشد که از گذشته در استان گیلان رواج داشته و امروزه اگر چه کم رنگتر از گذشته می باشد اما بعنوان فعالیت مکمل در کنار سایر فعالیتها همچنان ادامه دارد در این پژوهش به مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارها پرداخته شده که در 5 فصل به ترتیب زیر می باشد

فصل اول : کلیات پژوهش می باشد که شامل اظهار مسئله ، فرضیه ، هدف و سوال می باشد

فصل دوم : مروری بر ادبیات پژوهش می باشد که شامل تئوریها و نظریه های مرتبط با موضوع می باشد

فصل سوم : مواد و روش اجرای پژوهش می باشد که در آن به  تشریح روش پژوهش و ویژگیهای جغرافیایی پرداخته شده می باشد

فصل چهارم : یافته های پژوهش می باشد که شامل یافته های توصیفی و تحلیلی می باشد که به تشریح مسئله پژوهش پرداخته شده می باشد

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادات و آزمون فرضیه ها می باشد که در آن به اثبات فرضیه و نتیجه گیری از یافته ها و آزمون فرضیه ها پرداخته شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش « مطالعه اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» می باشد . دیگر اهداف پژوهش عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و معضلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا