عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

آموزش ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت عبارت می باشد از کوشش نظام مند به مقصود متناسب کردن آرزوها، علایق و نیازهای آتی سازمان، در قالب کارهایی که از افراد انتظار می رود. با وجود این، به هر نحوی که بخواهیم آموزش ضمن خدمت را تعریف کنیم، جوهره اصلی آن در همه سازمان ها و نهادها عبارت می باشد از افزایش کارایی کارکنان و ایجاد سازش با محیط و در نتیجه، افزایش خدمات. اما کارکنان در یک سازمان با در نظر داشتن اندازه گستردگی موسسه، اکثرا از لحاظ گروههای مختلف اجتماعی و اقتصادی هستند و این افراد از لحاظ جنس، سن، زمینه شهری یا روستایی، اندازه درآمد و حتی رفتار اخلاقی با هم متفاوتند. مطالعات نشان می دهد که استقبال از دوره های آموزشی در مواردی که افراد دارای تحصیلات بالا باشند، به نحو چشمگیری افزایش می یابد؛ در حالی که این امر در مورد مردان، افراد مسن تر و با سابقه ی بیشتر، پایین می باشد(فتحی واجارگاه، 1383،ص174). با این روشنگری، آموزش ضمن خدمت چیزی نیست غیر از کوشش هایی که در جهت ارتقای دانش و آگاهی و مهارت‌های فنی، حرفه ای و شغلی و نیز استقرار رفتار مطلوب در کارکنان یک موسسه یا سازمان انجام می شود و آنان را برای انجام بهینه وظایف و مسئولیتهای شغلی آماده می کند(چایچی،1381،ص14-13).

امروزه اهمیت و تأثیر آموزش های ضمن خدمت بر هیچ سازمانی پوشیده نیست  هر سازمانی به تناسب اهمیتی که به این مهم داده می باشد مراکزی را به تربیت نیروی انسانی خود تخصیص داده می باشد. آموزش ضمن خدمتی که با دوره های حساب شده ادامه یابد و ضمن کوشش در افزایش توان مهارت و دانش کارکنان، در حل مسائل و معضلات محیط کار نیز چاره ساز باشد می تواند به بقای سازمان خود مطمئن باشد. از این رو کوشش مستمر در بهبود کیفیت آموزش ضمن خدمت می تواند منافع قابل ملاحظه ای به همراه داشته باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعاتی که بین سالهای 1986 تا 1987 توسط کارفرمایان انگلیسی از طریق موسسه مطالعاتی آموزش ملی صورت گرفته، نشان می دهد که نیمی از آموزش های انجام شده به صورت ضمن خدمت بوده می باشد و در مقایسه با آموزش های خارج از محل کار، هزینه های بیشتری صرف آن شده می باشد. این آموزش ها بخش اعظم هزینه اشتغال را به خود اختصاص داده اند(شاید حدود 5/1 درصد بازده)(اسلومن،1382،ص146).

سلبی به نقل از فتحی واجارگاه در سال 1996 یکی دیگر از عوامل موثر در آموزش ضمن خدمت را ثبات شغلی کارکنان ذکر می کنند و عقیده دارند که در صورتی که تحرک نیروی کار در سازمان یا ارتباط استخدامی افراد با سازمان به صورت موقت یا غیر طبیعی باشد، این امر موجب کاهش علاقه آنان به شرکت در دوره ها یا مشارکت غیرفعال شان در طی دوره آموزش می گردد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که در صورت نبود ارتباط استخدامی مداوم، اجرای دوره های آموزشی با مشکل مواجه می گردد(فتحی واجارگاه،1383،ص174).

در پژوهشی که توسط هاشیموتو در کشور ژاپن انجام گردید، مشخص شده که توفیق آموزش های ضمن خدمت در کشور ژاپن به واسطه وجود ثبات شغلی، آموزش نیروهای کم تجربه به وسیله افراد ارشد و برقراری آموزش ضمن خدمت در سراسر دوره استخدامی افراد می باشد[1](هاشیموتو، 1999).  لذا این روش مناسبترین روش برای آموزش دانش و مهارت هایی می باشد که می توان آن را در زمانی نسبتا کوتاه یاد گرفت.

آموزش ضمن خدمت هنگامی بیشترین اثر و کارایی را دارد که لازم باشد یک یا تعدادی معدود کارآموز را در یک زمان و برای شغل مشخصی آموزش داد و تربیت نمود. مزیت بزرگ آموزش ضمن خدمت این می باشد که فراگیر، کاری را که مسئول انجام آن شده می باشد یاد می گیرد و با ابزار و وسایلی بایستی بکار ببرد، آشنا می گردد و این آموزش در محیط واقعی کار انجام می گیرد.

از لحاظ انگیزشی نیز آموزش ضمن خدمت روش موثری می باشد، زیرا فراگیر با انجام بهتر کار               می تواند شاهد موفقیت و پیشرفت خویش باشد. به علاوه یادگیری به وسیله این روش به سهولت انجام می گیرد، زیرا فراگیر به آن چیز که می آموزد اقدام می کند و به سرعت از درستی یا نادرستی عملکرد خویش آگاه می گردد(قاسمی، 1382، ص486).

[1] Hashimoto,1999

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش

مهمترین اهداف پژوهش حاضر عبارت می باشد از:

  1. تعیین وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  2. تعیین عملکرد فعلی مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  3. تعیین اندازه تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  4. مشخص کردن اولویت بندی مولفه های عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  5. ارائه راه کارهایی جهت بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بهره گیری از دوره های آموزش ضمن خدمت

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان