عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

قسمتی از متن پایان نامه :

جهانگردی و درآمد ارزی

مطلوب‌ترین اثر جهانگردی ، ارزی می باشد که وارد کشور می گردد. ارز خارجی حاصل از جهان‌گردی بین‌المللی ، شامل محاسبه درآمدهای ناخالص ارز خارجی می باشد (کل ارز خارجی که جهان‌گردان خارجی هزینه می‌کنند  و درآمد خالص ارز خارجی) ارز خارجی باقیمانده در کشور پس از کسر ضریب خروج ارز خارجی . دگرگونی‌های نرخ تبدیل ، اثر تعیین کننده‌ای بر روندهای گردشگری بین‌المللی و در نتیجه طریقه گردشگری و توزیع آن دارد . در کنار تعدادی از عوامل دیگر ( مانند تغییرات تولید ناخالص ملی و تراز پرداخت‌ها) ، نوسان نرخ تبدیل ارز تا حدود زیادی سبب روندهای انشعابی در مخارج گردشگری توسط کشورها می باشد .

2-11گردشگری و توسعه

 اگر منافع گردشگری در سطح جوامع و مناطق یک کشور به درستی توزیع گردد می‌تواند سطح زندگی مردم را بهبود بخشد . به همین دلیل توسعه گردشگری ، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته ، عامل مؤثری در مقابله با فقر می باشد و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف ، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می گردد . در برنامه توسعه سازمان ملل شاخص توسعه‌ی انسانی معرفی شده می باشد این شاخص نه فقط درآمد ناخالص ملی سرانه، بلکه اندازه امید به زندگی مردم و نرخ با سوادی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد . (یعقوب زاده،1388،ص34)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب گردشگری

مطالعه اندازه امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب گردشگری

مطالعه راه های جذب سرمایه گذار خارجی