عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل[1] T.D.L.B  

هیات هادی آموزش و بهسازی انگلستان (1992) که یک سازمان سیاست گذار دولتی در زمینه های فعالیتهای آموزش و بهسازی می باشد ، مدل استانداردی برای آموزش و بهسازی کارکنان ارائه نموده می باشد .

در این مدل مراحل چرخه آموزش و بهسازی بیانگر حوزه های فرعی و فعالیت های هر یک مطرح شده که به زعم حوزه هایT.D.L.B   شایستگی و مهارتی می باشد که آموزشگران بایستی از آن برخوردار باشند .

این الگو یک مرحله مهم را به  مراحل اصلی آموزش و بهسازی افزوده می باشد ., این مرحله پشتیبانی های اطلاعاتی وعملیاتی می باشد که تأثیر بسیار مهمی در پیشرفت سیاق کار و سطح آموزش و بهسازی در سازمان دارد .

الف – شناسایی نیازهای آموزش و بهسازی :

 • شناسایی الزامات سازمانی
 • شناسایی نیازهای یادگیری افراد و گروهها

ب – طرح ریزی استراتژیها و برنامه های آموزش و بهسازی

 • طراحی استراتژیها و برنامه های آموزش و بهسازی در سطح سازمان
 • طراحی استراتژی برای کمک به افراد و گروهها
 • شناسایی الزامات سازمانی
 • شناسایی نیازهای یادگیری افراد وگروهها
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • طراحی و تولید مواد آموزشی برای یادگیرنده

ج – ارائه فرصتهای یادگیری , منابع و پشتیبانی

 • اکتساب و تخصیص منابع برای اجرای طرحهای آموزش و بهسازی
 • ارائه فرصت های یادگیری و پشتیبانی لازم برای توانمند کردن افراد و گروه ها در رسیدن به اهدافشان

د – ارزشیابی اثربخشی آموزش

 • ارزشیابی اثربخشی آموزش و بهسازی
 • ارزشیابی موفقیت فرد و گروه بر اساس اهداف تعیین شده
 • ارزشیابی موفقیت با در نظر داشتن گواهی عمومی

ه – پشتیبانی آموزش و بهسازی

 • کوشش ومشارکت برای پیشرفت آموزش و بهسازی
 • ارائه خدمات لازم برای پشتیبانی عملیات آموزش و بهسازی ( عباس زادگان , 1379, ص 14)

[1] training and developmet lead body

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش

مهمترین اهداف پژوهش حاضر عبارت می باشد از:

 1. تعیین وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 2. تعیین عملکرد فعلی مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 3. تعیین اندازه تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 4. مشخص کردن اولویت بندی مولفه های عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 5. ارائه راه کارهایی جهت بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بهره گیری از دوره های آموزش ضمن خدمت

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان