عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

 پژوهش:

همچنین طرح تحقیقاتی دیگری با عنوان مطالعه خصوصیات کیفی کرم ابریشم ایران توسط میرحسنی و ویشگاهی در سال1380  به مقصود بهره گیری از توارث صفات کیفی 5واریته کرم ابریشم جهت بهره گیری از ذخایر ژنتیکی کرم ابریشم بومی کشور انجام شده می باشد.

طرح ارزیابی تاثیر دما ورطوبت برعملکرد انواع آمیخته های تجاری کرم ابریشم ایران توسط میرحسینی و مواج پور در سال 1380 انجام گردید. در این طرح، پرورش کرم ابریشم بعنوان یک حشره صنعتی مفید و خونسرد درپرورش های خارج از استانداردهای محیطی مناسب و دستیابی به حداکثر ظرفیتهای مطلوب و تاثیر میکروکلیما وعواملی شامل دما و رطوبت و همچنین پرورش و عملکرد انواع آمیخته های تجاری تولید شده درایران مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طرح مطالعه اندازه مقاومت لاین های کرم ابریشم به بیماری موسکاردین سفید توسط علیرضا صیداوی ،محمدرضا غلامی و محمدرضا بیابانی به مقصود مطالعه اندازه مقاومت لاین های کرم ابریشم به قارچ عامل بیماری موسکاردین سفید با بهره گیری ازهفده لاین کرم ابریشم کشور درقالب طرح کاملاٌ تصادفی و نتایج حاصل از تجزیه های آماری انجام گردید و در طرح مطالعه طریقه مرگ و میر لاروهای بیست هیبرید کرم ابریشم دراثر ابتلا به بیماری گراسری توسط محمد رضا غلامی ،محمدرضا بیابانی و علیرضا صیداوی به مقصود مطالعه طریقه ابتلا به بیماری گراسری و مرگ و میر ناشی از آن در هیبریدهای کرم ابریشم، از تعداد زیادی لارو ابریشم بهره گیری گردید که پس از ایجاد آلودگی مصنوعی درابتدای سن چهارم لاروی، کلیه لاروهای بالغ یک بار دیگر بطور یکنواخت تحت دستور العمل مشابه تا پایان مرحله تنیدن پیله پرورش یافتند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش « مطالعه اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» می باشد . دیگر اهداف پژوهش عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و معضلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا