عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

برنامه هایی برای توسعه مدیران

هدف از توسعه مدیران این می باشد که بتوان اثربخشی کلی مدیر را (در پست کنونی) افزایش داد و وی را برای پذیرفتن مسئولیت های بیشتر، به هنگام ارتقای مقام ، آماده ساخت.

پس از اینکه فرد به کار مشغول گردید این طریقه ادامه دارد. بعضی از شرکتها به پرداخت هزینه های زیاد، برای اجرای چنین برنامه های آموزشی، تن در نمی دهند و ترجیح می دهند که افراد خبره و کارآمد استخدام کنند و به آنها فرصت بدهند که به هنگام کار تجربه لازم را بیاموزند بدین مقصود مدیران اجرایی خود را، در همه سطوح، در پست های بالا می گمارد و به سراسر دنیا اعزام می کند تا دیدگاهشان وسیع گردد و تجربه های لازم بیندوزند.

آموزش در محل کار. روش آموزش در حین خدمت معمولا در برنامه های توسعه مدیریت دیده    می گردد. تصور بر این می باشد که این شیوه آموزش، در مقایسه با آموزش در خارج از محل کار بهتر می باشد، زیرا فرد با نوع کار و با محل تماس مستقیم دارد و راحت تر می تواند مطالب را بپذیرد.

برای آموزش مدیران جهت بالا بردن مهارت های آنان، در محل کار از چهار روش بهره گیری می گردد که آنها عبارت اند از:

  1. مربیگری یعنی مسئول مستقیم فرد به وی آموزش لازم را می دهد، که این کار مانند روش های بسیار موثر در پرورش مهارت مدیریت می باشد. متاسفانه بسیاری از مدیران یا نمی خواهند تأثیر مربی برای زیردست خود اعمال کنند یا واقعا نمی توانند و برای این که برنامه آموزش در محل کار به شیوه ای معقول به اجرا در آید بایستی محدودیت هایی با شرایط خاص را در نظر گرفت (زیردست یا فرد تحت آموزش نمی تواند رشد نماید مگر این که به وی اجازه داده گردد در حل مسائل به گونه‌ای که خود صلاح می داند اقدام کند). مدیران در بیشتر موارد چنین احساس می کنند که مجبورند به اقراد تحت آموزش خود دقیقاً آن چیز که را که بایستی انجام دهند، بگویند. بدین طریق می توان گفت که شیوه آموزش نامناسب می باشد و نمی‌تواند اثر بخش باشد. بعضی از مدیران هنگامی که از آنان خواسته گردد تأثیر مربیگری اعمال کنند و به زیردست خود آموزش های لازم بدهند دچار نوعی تردید می گردند و احساس ناامنی می‌نمایند، زیرا چنین تصور می کنند که رقیبی برای آینده خود می‌سازند یا به اصطلاح مار در آستین می پرورانند. در واقع مدیر بایستی از مربیگری و آموزشی که به زیردست خود می‌دهد سود فراوان ببرد، زیرا مدیر نمی‌تواند ارتقای مقام یابد، مگر اینکه جانشینی لایق برای خود پرورش داده باشد.
  2. چرخش کار، مستلزم این می باشد که مدیر پیوسته پست خود را عوض کند تا بتواند تجربه های وسیعی بیاموزد و با جنبه های مختلف فعالیت هایی که در شرکت انجام می گردد آشنا گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش

مهمترین اهداف پژوهش حاضر عبارت می باشد از:

  1. تعیین وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  2. تعیین عملکرد فعلی مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  3. تعیین اندازه تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  4. مشخص کردن اولویت بندی مولفه های عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  5. ارائه راه کارهایی جهت بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بهره گیری از دوره های آموزش ضمن خدمت

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان