عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص بهره وری کل عوامل (Total Factor Productivity)

شاخص بهره وری کل عوامل (نیروی کار و سرمایه به صورت توأم) به مفهوم نسبت ستاده به داده ها می باشد و درواقع بیانگر متوسط تولید به ازای هر واحد از کل منابع تولیداست. شاخص مزبور بیانگر برآیند تحولات بهره وری نیروی کار و سرمایه می باشد. رشد تولید ناخالص داخلی در سطح ملی و یا ارزش افزوده در هریک از بخشهای اقتصادی از طریق دومنبع انجام می گیرد:

۱- افزایش نهاده ها (نیروی کار و سرمایه)

۲- بهبود ساختارها (ماشین آلات و تجهیزات، بهبود کیفیت نیروی کار و مدیریت و…)
هم چنین می توان شاخص‌های بهره‌وری را به گروه شاخص‌های کارایی و شاخص‌های اثربخشی طبقه‌بندی نمود.

شاخص‌های بهره‌وری که در واقع شاخص‌های کارایی هستند، نسبت‌هایی می‌باشند که صورت آنها یک ستانده، مخرج آنها یک نهاده و طریقه افزایشی آنها نشان از بهبود وضعیت دارد.شاخص‌های بهره‌وری نیز به دو دسته شاخص‌های عمومی و شاخص‌های اختصاصی به‌تبیین زیر طبقه‌بندی می شوند:

الف) شاخص‌های بهره‌وری عمومی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این شاخص‌ها عموماً با الهام از مفاهیم اقتصاد کلان تعریف می شوند که مانند می‌توان شاخص بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه، بهره‌وری کل عوامل، بهره‌وری انرژی و…. را نام برد..
ویژگی این شاخص به‌گونه‌ای می باشد که با محاسبه آنها می‌توان مطالعه تطبیقی در واحد اقتصادی، طبقه، گروه فعالیت، بخش و قسمت اقتصادی را انجام داد.

در اکثر شاخص‌های عمومی فوق‌الذکرصورت کسر ارزش افزوده یا ستانده و مخرج آن یک یا مجموع چند نهاده می‌باشد.

ب ) شاخص‌های اختصاصی

در هر یک از رشته فعالیت‌های اقتصادی علاوه بر شاخص‌های بهره‌وری عمومی، شاخص‌های بهره‌وری اختصاصی نیز قابل تعریف می‌باشد.مانند این شاخص ها می توان به رشد سالانه بهره وری نیروی کار یا رشد سالانه بهره وری سرمایه تصریح نمود. این شاخص‌ها عموماً در راستای هدفی که در هر فعالیت موردنظر باشد تعریف می شوند. (Mc Kee, 2003)

چه مشکلاتی در ارتباط با بهره وری هست؟

بسیاری از عوامل که برای بهره وری نامطلوب شناخته شده می باشد (ماشین آلات کهنه، طراحی نامناسب شغل، اموزش غیر اثر بخش یا نا کافی کارکنان، افزایش غیر منتظره حجم کار) خارج از کنترل واحد تولید یک سازمان هستند. این فرض مطرح می باشد که بزرگترین معضلات موجود در راه افزایش بهره وری ناتوانی کارکنان و انگیخته نشدن آنان برای کار اثر بخش می باشد. بعضی دیگر از صاحبنظران عقیده دارند که مواد اولیه ناقص، طراحی ناقص تولید، اشتباهات مدیریت بیشترین سهم را در کاهش بهره وری سازمان دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده مذکور، فرضیه اصلی پژوهش را می توان به صورت زیر نگارش نمود:

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر می باشد.

فرضیه های اخص:

  1. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  2. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.
  3. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  4. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  5. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  6. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.

مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران