عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

-مزایای آموزش کارکنان

 • به کاهش تضادها و فشارهای عصبی در سازمان کمک می ‌کند.
 • به افراد در حل مشکل و اخذ تصمیم به گونه ای اثربخش کمک می ‌کند.
 • توسط آموزش، رشد انگیزش ، احساس مسئولیت و حس تشخیص افراد ارتقاء مییابد.
 • اعتماد به نفس و دستاوردهای فردی را ارتقاء میدهد.
 • در ارتقاء مهارتهای رهبری، ارتباطات و سلوک رفتار کمک می ‌کند.
 • رضایت حرفه ای را افزایش میدهد.
 • با افزایش مهارتها افراد را به سوی دستیابی به اهداف شخصی شان سوق میدهد.
 • نیازهای شخصی کارآموزان و آموزش دهندگان را ارضاء می ‌کند.
 • مسیر رشد آتی کارآموز را فراهم می ‌کند.
 • حس یادگیری را ارتقاء میدهد.
 • ترس از قبول وظایف جدید را کاهش میدهد.
 • ارتباطات اظهار افراد و گروهها را بهبود میبخشد.
 • به توجیه کارکنان جدید و آنهایی که به گروه بالاتر رفته اند یا به مشاغل جدید منصوب شده اند، کمک می ‌کند.
 • سیاستهای سازمان مقررات و قوانین را پایدار می ‌کند.
 • اخلاقیات را پایدار می ‌کند.
 • پیوستگی را در گروه به وجود می آورد
 • فضای مناسبی را برای رشد هماهنگی و یادگیری فراهم می ‌کند.
 • سازمان را به محل بهتری برای کار و زندگی تبدیل می ‌کند.
 • موجب بهبود منافع و یا برخورد مثبت تری در افراد میشود.
 • دانش کاری و مهارتها را درتمام سطوح سازمان بهبود میبخشد.
 • روحیه نیروی کار را بهتر می ‌کند.
 • به افراد کمک می ‌کند تا خود را با اهداف سازمان همسو کند.
 • به ایجاد یک تصور بهتر از سازمان کمک می ‌کند.
 • اعتبار صراحت و اعتماد را در سازمان رواج می دهد.
 • روابط بین فرا دست و زیردست را بهبود میبخشد.
 • نیل به اهداف سازمانی را تسهیل می نماید.
 • به توسعه سازمانی کمک می ‌کند.
 • به تهیه دستورالعملهای کاری کمک می ‌کند.
 • به درک و اجرای سیاستهای سازمانی یاری میدهد.
 • درمورد نیازهای آتی سازمان در تمام زمینه ها اطلاعات لازم را فراهم می ‌کند.
 • حل معضلات و اخذ تصمیم به گونه ای اثربخش تر در سازمان شکل میگیرد.
 • به ارتقاء سازمان از درون کمک می ‌کند.
 • به درک و اجرای سیاستهای سازمانی یاری میدهد.
 • به افزایش کارایی یا بهبود شرایط کاری کمک می ‌کند.
 • به کاهش هزینه ها در بسیاری از زمینه ها مانند تولید، امور اداری و پرسنلی و… کمک می ‌کند.
 • احساس مسئولیت سازمانی در افراد را در زمینه های کارآمدی و کسب دانش به وجود می آورد.
 • روابط کاری را بهبود می‌بخشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هزینه های مشاوره ای برون سازمانی را کاهش میدهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش

مهمترین اهداف پژوهش حاضر عبارت می باشد از:

 1. تعیین وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 2. تعیین عملکرد فعلی مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 3. تعیین اندازه تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 4. مشخص کردن اولویت بندی مولفه های عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 5. ارائه راه کارهایی جهت بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بهره گیری از دوره های آموزش ضمن خدمت

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان