عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

. کشاورزی :

کشاورزی را پرورش هدف دار دامها و گیاهان زراعی جهت تامین احتیاجات انسانی تعریف کرده اند. پس واژه (( هدف دار )) ،شکارچیان و گرد آورندگان مواد غذایی که گیاهان و حیوانات را برای تغذیه به کار می برند و خود آنها را اهلی کرده اند، مستثنا می کند. اگر چه در طبقه بندی های اقتصادی،امور جنگل داری و شیلات را نیز غیر از کشاورزی قلمداد می کنند.اگر کشاورزی متنوع می باشد، پیچیده نیز هست و بایستی مشخص گردد که جغرافیدانان کوشش در توصیف و اظهار چه ویژگیهایی ا زفرآیند تولید کشاورزی را دارد. با این تفاصیل،متغیر های زیادی هست که تنوع را شدت می بخشد. ( گریگ، ،1382 ، 5-4)

در کشورهای در حال توسعه تولیدات کشاورزی اغلب در روستا یا در نزدیکی آن مصرف می گردد، در جایی که در کشورهای پیشرفته کشاورزان آن چیز که را تولید می کنند، به فروش می رسانند. دلیلی که چرا کشاورزی دنیا متغیر می باشد به فرهنگ و محیط زیست ارتباطدارد.عناصر محیط زیست، مانند آب و هوا، خاک و توپوگرافی محدودیت های گسترده ای در عملیات کشاورزی به وجودمی آوردو کشاورزان بری تغییر محیط زیست در گوناگونی روشها قدرت انتخاب دارند.کشاورزی یک فعالیت اقتصادی می باشد که به تنوع محلی بسیار زیاد زیست محیطی و شرایط فرهنگی بستگی دارد. کشاورزان با افزایش دانش خود در زمینه تناوب زراعی و شیوه های کشت به موفقیت های زیاد نایل شده اند.البته الگوهای گستردهآب و هوایی و شرایط محلی خاک بر تولید محصولات گیاهی یک ناحیه اثر می گذارد، به هر حال، در هر جامعه کشاورزی،شناخت علمی آنها از شرایط زیست محیطی و بعضی فن آوری ها برای تغیر چشم انداز جامعه اقدام پوشانده اند .این که کشاورزان با محیط طبیعی خود چگونه اقدام می کنند،بر طبق اعمال روزانه، قابلیت دسترسی به فن آوری و دیگرآداب فرهنگی متغیر می باشد. آنها عملیات کشاورزی را بر پایه آگاهی انتخاب می کنند،زیرا یک جامعه ممکن می باشد از برخیمواد غذایی با ارزش زیاد حفاظت کند، در حالیکه دیگران از این امر اجتناب می کنند. کشاورزی در کشورهای توسعه یافته به عنوان دادو ستد بزرگ، در کشورهای در حال توسعه از اجزای عمده تجارت بین المللی به حساب می آید.( خالدی، 1384 ص 161 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش « مطالعه اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» می باشد . دیگر اهداف پژوهش عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و معضلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا