عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

 روش مبتنی بر پژوهش موردی[1]

  1. پست های آموزشی، در اجرای این روش کوشش می گردد مهارت مدیران تازه وارد به شرکت افزایش یابد، به فرد تحت آزمایش پست ستادی داده می گردد و زیر نظر یک مدیر به کار مشغول می گردد. معمولاً عنوانی که به چنین شخصی می دهند معاونت یا دستیار می باشد. چنین پست هایی این فرصت را به مدیر تحت آموزش می دهد تا وی با کسی که الگوی مدیر موفق می باشد، همکاری کند، یعنی همان کسی که حتی گرفتن تماس با وی تقریباً غیر ممکن بود.
  2. سرانجام فعالیت های برنامه ریزی شده می باشد که در آن افراد تحت آموزش را به کارهای مهم می‌گمارند تا آنان بتوانند تجربه ها و توانایی های خود را بهبود بخشند. از افراد تحت آموزش خواسته می گردد تا سرپرستی یک گروه کاری را بر عهده بگیرند یا در یک کمیته مهم شرکت کنند. چنین تجربه هایی می تواند به آنان کمک کند تا درمورد فعالیت های سازمان اطلاعاتی عمیق بدست آورند و مهارت خود را در زمینه روابط انسانی بهبود بخشند.

 

در این روش به کارآموز، شرحی نوشته شده از مساله سازمان را ارائه می کنند. این شخص قضیه را به صورت مخصوص تجزیه و تحلیل می کند، مساله را شناسایی می نماید و دستاوردها یا راه حل ها را با سایر کارآموزان در میان می گذارد و با آنها به بحث می پردازد. این روش با این هدف به اجرا در می آید که به کارآموزان تجربه ای واقعی در زمینه شناسایی و تجزیه وتحلیل مسائل در محیطی که زیر نظر یک کارشناس آزموده انجام می گردد، آموزش داده گردد و در بحث های کلاسی کارآموزان در می یابند که برای دست یازیدن به مساله های سازمان و ارائه راه حل، ‌می توان به روش های مختلف اقدام نمود. همچنین کارآموزان این مطلب را می آموزند که اغلب راه حل های آنها تحت تاثیر نیازها و ارزش ها قرار می گیرد. روش پژوهش موردی که به صورت آرمانی یا مطلوب به اجرا درآید، دارای پنج ویژگی عمده خواهد بود: 1) توجه کردن به مسائل واقعی سازمان، 2) حداکثر مشارکت افرد در اظهار دیدگاه ها، مطالعه دیدگاه های دیگران، برخورد عقاید و دیدگاه های مختلف و 3) اتخاذ تصمیم که در سایه کمترین اندازه وابستگی اعضای سازمان گرفته می گردد، یعنی4) کسانی که، به نوبه خود دارای این دیدگاه هستند که به ندرت امکان دارد پاسخی کاملا درست یا نادرست باشد و نیز این که قضیه ها یا موردهای مورد بحث نمی توانند کامل باشند؛ واقعیت هم به همین صورت می باشد و سرانجام این که 5) این افراد باز هم می کوشند با بهره گیری از روش مبتنی بر پژوهش موردی تا آنجا که امکان دارد داستان هایی در سطوح مناسب بسرایند.

[1] Case study method

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف های پژوهش

مهمترین اهداف پژوهش حاضر عبارت می باشد از:

  1. تعیین وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  2. تعیین عملکرد فعلی مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. تعیین اندازه تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  5. مشخص کردن اولویت بندی مولفه های عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  6. ارائه راه کارهایی جهت بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بهره گیری از دوره های آموزش ضمن خدمت

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان