عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخصهای بهره وری کدامند و چه ویژگیهایی دارند؟

به گونه کلی، شاخصهای بهره وری به ۲دسته شاخص های بهره وری جزیی و شاخص های بهره وری کل عوامل تولید تقسیم می شوند. در شاخص های بهره وری جزیی ارتباط ستاده با یک نهاده مورد توجه می باشد، در حالی که در شاخص های بهره وری کل عوامل تولید، ارتباط ستاده با کل نهاده ها مورد مطالعه قرار می گیرد.

 شاخص های جزیی بهره وری عوامل تولید

این شاخص ها از تقسیم ارزش افزوده بر یک مقدار نهاده معین به دست می آید و به مقصود خارج ساختن تورم لازم می باشد ارزش افزوده به قیمت ثابت سال پایه مورد بهره گیری قرار گیرد. شاخص های بهره وری جزیی به گونه عمده به تبیین زیر هستند.(Kyriazis, 2003)

 شاخص بهره وری نیروی کار

برای اندازه گیری بهره وری نیروی کار در سطح یک بخش از اقتصاد، می توان از نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغلان بهره گیری نمود. در صورتی که علاوه بر اطلاع از تعداد شاغلان، اطلاعات در مورد ساعات کار انجام شده یا ساعات کار پرداخت شده نیز بایستی موجود باشد، می توان در مخرج کسر شاخص به جای تعداد شاغلان از هر یک از اطلاعات مذکور به عنوان مثال نفر- ساعت کار مصرف شده بهره گیری نمود و در نتیجه بهره وری نیروی کار با دقت بیشتری به دست می آید.

تغییرات بهره وری نیروی کار به علت های مختلفی نظیر تغییر سطح کیفی نیروی کار به واسطه آموزش، کسب تجربه و تخصص در کار، تغییر شرایط کار، مهارت در مدیریت و… می باشد. شناسایی علت یا علل تغییر بهره وری نیروی کار از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، زیرا از این طریق می توان طریقه تغییر بهره وری نیروی کار را در جهت دلخواه عوض کرد. (Sahay, 2004)

شاخص بهره وری سرمایه 

برای اندازه گیری بهره وری سرمایه در یک بخش از اقتصاد، از نسبت ارزش افزوده به موجودی سرمایه در آن بخش بهره گیری می گردد. معمولاً در محاسبه این شاخص آغاز ارزش افزوده و ارزش موجودی سرمایه ثابت، از قیمت های جاری به قیمت های ثابت سال پایه تبدیل و سپس از تقسیم ارزش افزوده بر موجودی سرمایه، بهره وری سرمایه به قیمت ثابت حاصل می گردد. مشکل عمده ای که بعضی از کشورهای در حال توسعه در این خصوص دارند، فقدان آمار مربوط به موجودی سرمایه می باشد و معمولاً مؤسسات تحقیقاتی از طریق تعریف های خاص و به کارگیری مدل های مختلف آن را محاسبه می کنند. روشی که سازمان های منطقه ای و بین المللی توصیه می کنند روش [1]PIM می باشد. با بهره گیری از این روش می توان ارزش موجودی سرمایه ثابت را محاسبه و سپس با بهره گیری از آن شاخص های بهره وری سرمایه را محاسبه نمود. موجودی سرمایه در مفهوم عام آن شامل مجموع سرمایه گذاری های انجام شده در یک دوره منهای استهلاک سرمایه گذاری های انجام شده در آن دوره می باشد. روش PIM برای محاسبه موجودی سرمایه روش پیشنهادی سازمان ملل متحد می باشد. این روش ویژه کشورهایی می باشد که به گونه نسبی دارای امکانات آماری بهتر و پیشرفته تر هستند. روش مزبور بر این اصل استوار می باشد که استهلاک یک کالای سرمایه ای مشخص بایستی به گونه ای محاسبه گردد که جمع ارزش حال استهلاک سالیانه برای سال های عمر مفید کالاهای سرمایه ای برابر با ارزش خرید کالاهای سرمایه ای باشد. برای اعمال روش PIM بایستی آغاز تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در یک دوره نسبتاً طولانی را بر حسب انواع کالاهای سرمایه ای تفکیک نمود. بدیهی می باشد هر قدر تفکیک کالاهای سرمایه ای تفصیلی تر و برآورد عمر مفید کالاها واقع بینانه تر باشد، برآورد استهلاک دقیق تر خواهد بود.

تغییرات بهره وری سرمایه می تواند به علت های مختلفی نظیر: پیشرفت فنی، تغییر اندازه اشتغال نیروی کار و همچنین پیشرفت فنی از طریق معرفی ماشین آلات جدید و با کارایی بالاتر و… صورت گیرد. (Kurosawa, 2005)

  1. Prudential Investment Management

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده مذکور، فرضیه اصلی پژوهش را می توان به صورت زیر نگارش نمود:

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر می باشد.

فرضیه های اخص:

  1. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  2. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.
  3. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  4. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  5. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  6. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.

مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران