عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

اقتصاد کشاورزی :

جایگاه اقتصادی هر سرزمین، وابسته به کارکرد بخشهای اقتصادی آن سرزمین ( کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات) می باشد.این کارکرد در پرتو ترکیب بهینه قدرت تولیدی سرزمین شکل می گیرد. امکان آن هست که هر سرزمینی، در زمینه ای خاص،از قدرت تولیدی مناسب و پر توان برخوردار باشد. لذا در نظر داشتن توان تولیدی و کارآرا کردن آن، زمینه های مناسبی را برای بهره وریهای اقتصادی به وجودمی آورد.نظری در کارکرد بخشهای اقتصادی ، حاکی از جایگاه مناسب بخش کشاورزیدر اقتصاد ایران می باشد. زیرا کشاورزی توانسته می باشد از نظر اشتغال زایی، تامین درآمد و سهم آن در تولید ناخالص ملی،تامین نیازهای مصرفی جمعیت و همچنین تامین ارز، جایگاه مطلوبتری را نسبت به سایر بخشهای اقتصادی کسب نماید. ( مطیعی لنگرودی ،1381، ، ص 81 و82)

برای تولید انواع محصولات کشاورزی بایستی منابع مختلفی را مورد بهره گیری قرار داد. نحوه بهره گیری از این منابع در ایجاد ارزش اقتصادی انواع تولیدات موثر می باشد. به علاوه کارآیی را که انواع تولیدات در زمینه مصرف، تامین درآمد برای تولید کننده، تامین ارز و غیره دارا می باشند،در ایجاد ارزش اقتصادی برای آنها تأثیر دارند . پس ارزش اقتصادی انواع محصولات کشاورزی به عوامل تامین نیازهای مصرفی داخلی، تامین درآمد بیشتر برای جامعه روستایی و ناحیه، تأثیر محصول در ایجاد اشتغال و بکارگیری بهینه منابع و عوامل تولید وابسته می باشد.

رفتار اقتصادی کشاورزان در کشورهای پیشرفته در اکثر موارد منطقی و قابل قبول می باشد، بگونه ای که با در نظر داشتن تئوریهای اقتصادیمی توان اقدامات آنها را توصیف و پیش بینی نمود. اما در سالهای اخیر کشاورزان شاید ثبات و امنیت درامد را بر حداکثر سود ترجیح میدهند، اما این به مفهوم بی اعتبارساختن اصول کلی تئوی اقتصادی نیست. با این تفاصیل،تئوری اقتصادی ساخته و پرداخته ذهن غربی هاست و در تبیین رفتار کشاورزان تحت سیطره نظامهای اقتصاد دولتی کشورهای سوسیالیستی، محدود اقدام کرده می باشد. مهمتر اینکه، فرضیه به حداکثر رسانیدن سود که به عنوان هدف اصلی اقتصاد معیشتی اکثر کشورهای در حال توسعه، مطرح می باشد، احتمالا نیاز به اصلاح و تعدیل دارد. (گریگ، 1382 ، ص108 و 109)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی پژوهش « مطالعه اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» می باشد . دیگر اهداف پژوهش عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و معضلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا