عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

منافع و اهداف اندازه گیری بهره وری

هـدف اصـلی از انـدازه گیری بهره وری ، بهبود و افزایش بهره وری  می باشد . در کنار این هدف ، اهداف ذیل نیز دنبال میشود :

1- آگاهی سازی (کسب اطلاع از اینکه سازمان در چه وضعیتی بوده و در چه مرحله‌ای از

دستیابی به اهداف خود قرار گرفته می باشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- ارزیابی معضلات (شناسایی فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات)

3- ایجاد مکانیزمی برای ارایه بازخور و ابزار تشویق منابع انسانی  (داده‌های حاصل از اندازه‌گیری باعث می گردد تا کارکنان از کار لذت برند از موفقیت‌ها درس بیاموزند و برای غلبه بر دوران بازدهی نامطلوب دارای انگیزه شوند)

4- ایجاد اطلاعات برای انواع تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (مدیریت برای تدوین برنامه‌های خود نیازمند به اطلاعات می باشد)( Straner, 1995).

2)    ارزیابی بهره‌وری

تحلیل و اندازه‌گیری بهره‌وری زمانی عملی می باشد که تغییرات بهره‌وری را طی زمان با شاخص‌های بهره‌وری نشان دهیم .فعالیت‌های یک جامعه زمانی قابل ارزیابی می باشد که اندازه درجه مطلوبیت هر فعالیت را بتوان مقایسه نمود :

  • مقایسه عملکرد با میانگین شاخص ها در همان صنعت
  • تنظیم طریقه شاخص ها

3)    برنامه ریزی بهبود بهره وری

همانطور که از فرمول مورد بهره گیری برای محاسبه بهره وری مشخص می باشد  افزایش بهره وری به طرق زیر امکان پذیر می باشد:

1-  افزایش ستانده با بهره گیری از همان اندازه نهاده

(شناسایی ظرفیتهای خالی)

2-  ثابت نگه داشتن ستانده ها همراه با کاهش نهاده ها

(جلوگیری از اتلاف ضایعات)

3-  طریقه افزایش سریعتر ستانده ها نسبت به افزایش نهاده ها

(شناسایی گلوگا ه ها و رفع آنها)

4-  طریقه کاهشی سریعتر نهاده ها نسبت به کاهش  ستانده ها

(حذف فعالیتهای غیر ضروری و هزینه بر و افزایش ستانده همراه با کاهش نهاده)

4) اجرای بهبود بهره وری

مرحله بهبود بهره وری فرآیندی دو مرحله ای می باشد:

  1. برنامه ریزی برای انتخاب مجموعه ای از روشهای متناسب
  2. طراحی برنامه ای اجرایی برای پیاده سازی تکنیک های منتخب.

بهبود بهره وری در سازمان تابع مدیریت خوب می باشد  و افزایش بهره وری و حفظ رشد آن هدف و مسئولیت اصلی مدیریت می باشد. مدیریت بهره وری  به مهمترین و بنیادی ترین هدف اصلی جوامع یعنی بهبود سطح رفاه انسانها از نظر مادی و معنوی به گونه مستمر تکیه دارد .

درواقع مدیریت بهره وری ابزار مهمی می باشد که به مدیران و برنامه ریزان و سیاستگزاران در جهت ارزیابی تولید در سطوح مختلف سازمانی، بخشی، ملی و بین‌المللی یاری می رساند و نشان می دهد که تا چه حد از منابع موجود بدرستی بهره گیری شده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده مذکور، فرضیه اصلی پژوهش را می توان به صورت زیر نگارش نمود:

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر می باشد.

فرضیه های اخص:

  1. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  2. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.
  3. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
  4. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  5. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
  6. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.

مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران