عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

مدلهای توسعه کشاورزی

2-10-1.  مدل بهره برداری از زمین

سابقه تاریخی مربوطه به قرن   18و19 در اروپای غربی و امریکای شمالی مهمترین عامل توسعه زمین بوده می باشد . پربیش معتقد بود بخش کشاورزی در ارتباط با تولید مواد اولیه در کشورهای جهان سوم تاثیر دارد اما این کشورها در تولید مواد اولیه و فروش آنها تحت تاثیر بازارهای   بین المللی هستند که مدام کشاورزان در حال ضرر کردن می باشند. از آنجایی که قدرت کشاورز ، زمین می باشد یعنی اگر کشاورزی زمین نداشته باشد یا کم داشته باشد بهمان اندازه از قدرت برخوردار می باشد و تأثیر کشاورزی در توسعه اقتصادی بر اساس تئوری سین های اقتصادی بر این عقیده   می باشد که در نظام یک کشور به نحوی بر بخش های اقتصادی ویژه تاکید دارند که کشاورزی نقشی در طریقه توسعه بصورت جزئی و کلان و همچنین بصورت استراتژیکی در نظام تغذیه و نظام اقتصادی دارد و بر اساس این مدل ، زمین تا حدی قابل توسعه می باشد اما بعلت رشد جمعیت امکان پذیر نمی باشد و تنها چاره آن بهره برداری مطلوب از زمین می باشد یعنی چنانچه برنامه ریزی مدونی برای کشت های مختلف در اقلیم های مختلف صورت گیرد از یک زمین در سال میتوان 2 یا 3 محصول برداشت نمود که هم در نظام تغذیه و هم در نظام اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.( آشیر، 1377،ص125)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-10-2 .  مدل اشاعه:

اشاعه روش های بهتر کشاورزی ، حتی در جوامع قبل از تجدد ، یکی از منابع اصلی رشد بهره وری بوده می باشد. مدل اشاعه ، شالوده فکری بسیاری از تلاشهای پژوهش وترویج در اقتصاد مدیریت وتولید زراعی را فراهم آورد. تحولاتی که به طراحی برنامه های فعال پژوهش وترویج مدیریت مزرعه منجر گردید، زمانی رخ داد که پایگاههای پژوهشی تجربی به رشد بهره وری کشاورزی کمک چندانی نکردند. ( همان،ص125)

کمک بیشتر به اشاعه مؤثرتر تکنولوژی شناخته شده را پژوهش های جامعه شناسان روستایی در باره فراگرد اشاعه دامن زد و مدل هایی تکامل پیدا نمود که بررابطه میان اندازه اشاعه وخصوصیات شخصیتی وموقعیت های آموزشی عاملان زراعی تأکید داشت .( همان ،ص125)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش « مطالعه اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» می باشد . دیگر اهداف پژوهش عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و معضلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا