عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

.  برنامه ریزی توسعه روستایی با تاکید بر برنامه ریزی توسعه اقتصادی 

توسعه به معنی بهره گیری از ظرفیت های یک کشور برای تامین شرایط بهتر و وضع مطلوب برای مردم می باشد و امکان ندارد توسعه یک کشور بدون تأثیر آفرینی زنان و مردان محقق گردد. برنامه ریزی روستایی فرایند پیچیده و در بر گیرنده ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی می باشد  که از یک طرف بهره وری های اقتصادی حاکم بر روستاها و از طرف دیگر کارآیی های مربوط به زیر ساختها و امکانات رفاهی روستاها را به خود اختصاص میدهد و یک فرآیند همه سو نگر و ترکیبی می باشد که به بخش خاصی وابسته نیست ، بدین ترتیب برای گسترش یک بخش اقتصادی خاص در یک منطقه روستایی برنامه ریزی برای خدمات اجتماعی یا تسهیلات عمومی در داخل یک بخش و یا یک دهستان و برنامه ریزی برای کاهش فقر کوشش می نماید تا از طریق بهبود اطلاعات نهادها ، فنون تکنولوژی ، زیر ساخت و بازاریابی وضعیت تولید و امکانات ، کسب درآمد را بهبود بخشد. (مطیعی لنگرودی ، 1382 ص 17-16)

در یک برنامه ریزی صحیح روستایی کوشش برای تدوین ارتباط صحیح بین احتیاجات اجتماعی و منابع طبیعی بالقوه و بالفعل بر اساس تهیه و تدوین یک برنامه در روستاها به شرطی که شامل کلیه ساکنین روستاها بویژه طبقات فقیر جامعه روستایی باشد انجام می شود. ( آسایش،1381،  ص 45-44 )

برنامه ریزی توسعه روستایی به عنوان اقدام سنجیده و در راستای دستیابی به زمینه ها و اهداف توسعه روستایی می باشد . اینگونه کشورها قادر به بهره گیری از منابع عظیم نیروی انسانی و پتانسیل های بالقوه محیط طبیعی نمی باشد در مطالعه اقتصاد و جغرافیای روستایی این کشورها اولین مسئله ای که بر می خوریم عدم وجود تاسیسات زیر بنایی در محیط روستا و همچنین عدم برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تاسیسات روستایی می باشد . تداوم این مسئله باعث  شکاف و اختلاف فضاهای شهری و روستایی در اینگونه کشورها شده می باشد.   ( شمس آبادی ، 1375 ص 15-14 )

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش « مطالعه اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» می باشد . دیگر اهداف پژوهش عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و معضلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا