عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-3- مزایای فرآیند سلسله مراتبی

فرآیند سلسله مراتبی به گونه ای طراحی شده که با ذهن و طبیعت بشری مطابق و همراه می گردد و با آن پیش می رود. این فرآیند مجموعه ای از قضاوت ها (تصمیم گیری ها) و ارزش گذاری های شخصی به یک شیوه منطقی می باشد. به طوریکه می توان گفت این تکنیک از یک طرف وابسته به تصورات شخصی جهت شکل دادن و طرح ریزی سلسله مراتبی یک مسأله بوده و از طرف دیگر به منطق، درک و تجربه جهت تصمیم گیری و قضاوتها مربوط می گردد. امتیاز دیگر فرآیند سلسله مراتبی این می باشد که ساختار و چارچوبی را جهت همکاری و مشارکت گروهی در تصمیم گیری یا حل معضلات مهیا می کند.

توماس آل ساعتی در یکی از کتابهای خود تحت عنوان تصمیم گیری برای مدیران که در سال 1988 چاپ شده می باشد ویژگیهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی را به تبیین زیر اظهار می کند:

یگانگی و یکتایی مدل: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یک مدل یگانه، ساده و انعطاف پذیر برای حل محدوده وسیعی از مسائل بدون ساختار می باشد که به راحتی قابل درک برای همگان می باشد.

پیچیدگی[1]: برای حل مسائل پیچیده فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی هم نظری سیستمی و هم تحلیلی غیر از به غیر از را به صورت توام بکار می برد. عموماً افراد در تحلیل مسایل یا کل نگری کرده یا به جزئیات پرداخته و کلیات را رها می کنند در حالیکه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی هر دو بعد را با هم بکار می بندد.

همبستگی و وابستگی متقابل[2]: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی وابستگی را به صورت خطی در نظر می گیرد اما برای حل مسایلی که به اجزا به صورت غیرخطی وابسته اند نیز بکار گرفته می گردد.

ساختار سلسله مراتبی[3]: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اجزای یک سیستم را به صورت سلسله مراتب سازماندهی می کند که این نوع سازماندهی با تفکر بشر تطابق داشته و اجزاء در سطوح مختلف طبقه بندی می گردد.

اندازه گیری: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مقیاسی برای اندازه گیری معیارهای کیفی تهیه کرده و روشی برای تخمین و برآورد اولویت ها فراهم می کند.

سازگار[4]: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی منطق قضاوتهای بهره گیری شده در تعیین اولویت ها را محاسبه کرده و ارزیابی می نماید.

تلفیق: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی منجر به برآورد رتبه نهایی هر گزینه می گردد.

تعادل: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت های وابسته در فاکتورها در یک سیستم را در نظر گرفته و بین آنها تعادل مستقر می کند و خود را قادر می سازد که بهترین گزینه را براساس اهدافش انتخاب کند.

قضاوت و توافق گروهی[5]: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر روی توافق گروهی اصرار و پافشاری ندارد اما تلفیق از قضاوت های گوناگون را می تواند ارائه نماید.

تکرار فرآیند: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فرد را قادر می سازد که تعریف خود را از یک مسئله تصحیح کند و قضاوت را بهبود بخشد.

[1] – Complexity

[2] – Intredependence

[3] – Hierachy structuring

[4] – Consistency

[5] – Judgment and consensus

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سازمانهایی از قبیل بانک که علاقمند به سرمایه گذاری روی سرمایه فکری در سازمان خود می باشند. می توانند با در نظر داشتن پژوهش های حاضر تعدادی از شاخص ها را به عنوان شاخص های موثر برای اولویت بندی سرمایه گذاری انتخاب نمایند. (به نوعی کوشش می کنیم تا اندازه ریسک سرمایه گذاری بر روی شاخص های سرمایه فکری را کاهش دهیم) این پژوهش می تواند پایه ای برای تحقیقات گروه در خصوص رتبه شاخص ها در سایر سازمانها و نقطه شروعی برای روش جدید سنجش سرمایه فکری با تکیه به وزن دهی شاخص ها براساس اولویت بندی آنها باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق در انجام این پژوهش اهدافی که متصور می باشد به گونه اختصار به تبیین زیر می باشد:

– تعیین مهمترین شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیردولتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه انسانی در بانکهای دولتی و غیردولتی

2) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه مشتری در بانکهای دولتی و غیردولتی

3) تعیین مهمترین شاخص های سرمایه ساختاری در بانکهای دولتی و غیردولتی

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

پایان نامه - تز - رشته حسابداری